Stypendium INBAP

REGULAMIN STYPENDIUM INBAP

określający zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów naukowych w ramach programu stypendialnego realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Białej Podlaskiej przez firmę Real Estate inwestorbp spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Biała Podlaska, dn. 24.08.2020 roku

§ 1

CEL PROGRAMU

Celem programu „Stypendium INBAP” jest rozwijanie kompetencji i nagradzanie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych, których osiągnięcia odzwierciedla najwyższa średnia z ocen przedmiotowych, pracowitych, wykazujących ponadprzeciętną aktywność w zakresie doskonalenia zdobytej wiedzy i osiągnięć pozaszkolnych – biorących udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, w szczególności tych, dla których sytuacja materialna może stanowić barierę w dalszym rozwoju edukacyjnym.

§ 2

OBJAŚNIENIE POJĘĆ

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia mowa jest o:

 1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin określający zasady przyznawania nagród stypendialnych najlepszym uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego i II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej;
 2. Organizatorze - należy przez to rozumieć firmę Real Estate inwestorbp spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Warszawie (NIP: 5272684015, KRS: 0000429795);
 3. Liceum - należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego lub II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej;
 4. Program/konkurs „Stypendium INBAP” – należy przez to rozumieć program stypendialny realizowany przez Organizatora przy współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego i II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej;
 5. Nagrodzie stypendialnej/Stypendium - należy przez to rozumieć nagrodę pieniężną finansowaną przez Organizatora przyznawaną wybranym uczniom w ramach Konkursu „Stypendium INBAP”;
 6. Uczniu - należy przez to rozumieć osobę realizującą obowiązek szkolny i uczęszczającą do I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego lub II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej;
 7. Laureacie/Stypendyście – należy przez to rozumieć zwycięzcę Konkursu „Stypendium INBAP”;
 8. Umowie stypendialnej - należy przez to rozumieć umowę zawartą miedzy Organizatorem a Laureatem stypendium lub jego opiekunem prawnym regulującą zasady współpracy w ramach programu „Stypendium INBAP”;
 9. Dyrekcji Liceum - należy rozumieć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego lub II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej;
 10. Gronie Pedagogicznym – należy przez to rozumieć nauczycieli/wychowawców I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego lub II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej;
 11. Komisji Stypendialnej – należy przez to rozumieć obrady przedstawiciela Dyrekcji Liceum oraz przedstawiciela Organizatora;
 12. Roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego;

§ 3

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY STYPENDIALNEJ

 1. Do ubiegania się o nagrodę stypendialną mają prawo uczniowie uczęszczający do I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej w okresie realizacji programu stypendialnego.
 2. Nagroda stypendialna przyznawana jest wybranym uczniom: po jednym z każdego rocznika, wyłonionych w ramach konkursu „Stypendium INBAP”.
 3. Kryteriami stosowanymi w konkursie są w szczególności: średnia ocen przedmiotowych, sukcesy na polu naukowym, aktywne uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz szeroka aktywność pozaszkolna.
 4. Konkurs stypendialny odbywa się dwuetapowo przy współpracy Organizatora z Dyrekcją Szkoły oraz Gronem Pedagogicznym:
  • I etap przeprowadza Grono Pedagogiczne i wyłania trzech uczniów w każdej klasie o najwyższej średniej ocen, opatrując każdego z kandydatów krótką charakterystyką, z uwzględnieniem celów programu „Stypendium INBAP”.
  • II etap przeprowadza Organizator, odbywając bezpośrednie spotkania z wybranymi kandydatami.
 5. Nagrodę stypendialną przyznaje Organizator przy współpracy z Komisją Stypendialną.
 6. Uczeń ma możliwość złożenia własnej kandydatury do udziału w konkursie:
 7. Komisja Stypendialna zwoływana jest dwa razy w roku szkolnym:
  • po podsumowaniu półrocza, w celu wyboru Laureata stypendium z klas pierwszych;
  • po dokonaniu klasyfikacji rocznej w celu wyłonienia Laureata stypendium z klas drugich, trzecich i czwartych.
 8. Decyzja o przyznaniu nagrody stypendialnej wręczana jest Laureatom:
  • na apelu szkolnym, w przypadku klas pierwszych;
  • na oficjalnym zakończeniu lub rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego w przypadku klas drugich, trzecich i czwartych.
 9. Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania nagrody stypendialnej wraz z danymi Laureata będzie podana do publicznej wiadomości, także na stronie internetowej Organizatora programu „Stypendium INBAP” pod adresem: http://stypendiuminbap.com/
 10. Laureat ma możliwość odbycia w siedzibie biura zarządu Fundatora, tj. w Białej Podlaskiej odrębnie wynagradzanych miesięcznych wakacyjnych praktyk i aktywnie uczestniczyć w procesach związanych z działalnością firmy – od koncepcji, przez fazę realizacji, po finalne projekty realizowane przez Fundatora z zakresu szeroko pojętych finansów, inwestycji, budownictwa, nieruchomości, administracji, prawa, marketingu, czy public relations.

§ 4

WYPŁATA NAGRODY STYPENDIALNEJ

 1. Nagroda stypendialna ma formę pieniężną.
 2. Nagroda stypendialna może być przyznana każdemu uczniowi nie więcej niż jeden raz.
 3. Łączna wartość nagrody stypendialnej w ramach konkursu „Stypendium INBAP” wynosi 7.200 złotych dla każdego Stypendysty.
 4. Nagroda stypendialna wypłacana jest Laureatom w miesięcznych transzach w kwocie po 600 złotych przez okres 12 miesięcy w następujący sposób:
  • w przypadku uczniów klas pierwszych, Stypendium przyznawane będzie na podstawie osiągnięć pierwszego półrocza i wypłacane Stypendyście w okresie: od marca do lutego następnego roku.
  • W przypadku uczniów rozpoczynających klasy: drugą, trzecią oraz czwartą, Stypendia przyznawane będą na podstawie osiągnięć poprzedzającego roku szkolnego i wypłacane Stypendyście w okresie: od września do sierpnia następnego roku.
 5. Zasady współpracy między Organizatorem a Laureatem określa Umowa stypendialna zawarta najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty stypendium.
 6. Nagrodę stypendialną w miesięcznych transzach laureat odbiera osobiście w kasie biura Zarządu Organizatora, tj. Biurowiec INBAP GROUP, ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Laureat może zawnioskować do Organizatora o zmianę formy przekazywanie nagrody na przelew pieniężny na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 5

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

 1. Stypendysta otrzymujący nagrodę stypendialną zobowiązany jest wobec Organizatora do informowania o:
  • Faktach mających wpływ na tok nauki, ubieganiu się o zgodę na przerwanie nauki, zmianę szkoły w czasie pobierania stypendium;
  • Zmianie adresu zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego w trakcie roku kalendarzowego, w którym otrzymał stypendium.;
 2. Stypendysta kończący naukę w liceum zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi informacji o rozpoczętej nauce w szkole wyższej oraz aktualnych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail);
 3. Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie oraz przetwarzanie swoich danych i upowszechnianie wizerunku w celach realizacji projektu oraz promocyjnych Organizatora na potrzeby programu „Stypendium INBAP”.

§ 6

ROZWIĄZANIE UMOWY ZE STYPENDYSTĄ

 1. Organizator ma prawo wstrzymać stypendium w przypadku:
  • rażącego pogorszenia zachowania stypendysty;
  • rezygnacji stypendysty z nauki w okresie przyznawania stypendium;
  • złożenia nieprawdziwych informacji.

O fakcie wstrzymania wypłaty stypendium zostaje niezwłocznie poinformowana Komisja Stypendialna oraz opiekunowie prawni laureata.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygnięcia podejmuje Organizator.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku.


Formularz dostępny jest w sekretariacie szkoły. Szczegóły na stronie http://stypendiuminbap.com.