Historia szkoły chronologicznie

12 grudnia 1628 Ksiądz proboszcz Krzysztof Wilski-Ciborowicz sporządził akt fundacyjny Akademii Bialskiej (Fundatio Vilsciana), określający kocepcje organizacyjne szkoły, na którą założyciel przeznaczył cały swój majątek.
1628 Aleksander Ludwik Radziwiłł przekazał na potrzeby szkoły budynek, który służy oświacie do dziś jako siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
1630/31 Akademia Bialska rozpoczęła działalność jako tzw. kolonia Akademii Krakowskiej, z której polecenia do Białej przybyli: Adam Roszczewicz, pierwszy dyrektor nowej kolonii i profesorowie: Mikołaj Sulikowski oraz Baltazar Jan Przyłuski.
1777 W wyniku reform Komisji Edukacji Narodowej kolonia akademicka przestała działać w dotychczasowym kształcie i została podporządkowana zreformowanej Szkole Głównej Litewskiej. Fakt ten przerwał niemal 150-letnie podporządkowanie tej kolonii Uniwersytetowi Krakowskiemu. Od tego czasu opiekę nad szkołą sprawowała KEN.
1781 Podporządkowanie kolonii akademickiej decyzją KEN rektorowi szkoły wydziałowej w Brześciu, jako szkoły podwydziałowej, w której naukę pobierało ok. 200 uczniów.
1795 Ustanie zależności Akademii Bialskiej od Szkoły Głównej Litewskiej jako skutek trzeciego rozbioru Polski (Wilno znalazło się w zaborze rosyjskim).
23 lipca 1801 Przekształcenie szkoły akademickiej w austriackie gimnazjum na mocy dekretu Nadwornej Kancelarii Galicyjskiej - stan ten trwał do 1805 r., był to okres germanizacji, któremu szkoła skutecznie się opierała.
1830-31 W czasie powstania listopadowego szkoła zostaje zamknięta, wojsko rosyjskie zajęło gmach na szpital.
1822-26 W szkole uczy się Józef Ignacy Kraszewski.
1862 Udział w powstaniu styczniowym uczniów szkoły bialskiej ks. Stanisława Brzóski i Romana Rogińskiego oraz nauczyciela Baltazara Wolanina.
1865 Przemianowanie szkoły rozporządzeniem Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego na rosyjskie pięcioklasowe progimnazjum dla ludności greko-unickiej z językiem wykładowym rosyjskim.
1873 Usunięcie z gimnazjum nauki języka polskiego oraz wprowadzenie całkowitego zakazu posługiwania się językiem polskim w szkole i poza nią.
1902 Walka o polską szkołę uczniów, rodzin i nauczycieli zakończona zgodą na nauczanie religii rzymskokatolickiej w języku polskim.
1 września 1916 Otwarcie czteroklasowej koedukacyjnej szkoły średniej im. J.I. Kraszewskiego w wynajętym mieszkaniu prywatnym.
10 stycznia 1919 Wznowienie nauki w gimnazjum polskim w dawnym gmachu Akademii Bialskiej.
1 września 1919 Uroczystość upaństwowienia szkoły i wydzielenia z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego Gimnazjum Żeńskiego im. E. Plater i Gimnazjum Męskiego im. J.I. Kraszewskiego.
21-22 września 1922 I Zjazd Absolwentów.
1937/39 Powstanie pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego.
26 września 1939 Rozpoczęcie roku szkolnego, który trwał do 16 listopada; w tym okresie całe mienie szkoły zostało rozgrabione najpierw przez Rosjan, a później przez Niemców, którzy przeznaczyli budynek szkolny na siedzibę żandarmerii.
24 czerwca 1940 Aresztowanie 21 bialskich nauczycieli.
1 września 1944 Rozpoczęcie roku szkolnego pod dyrekcją Stanisława Damrosza.
1968 Wprowadzenie koedukacji, skończył się podział na liceum męskie I LO im. J.I. Kraszewskiego i żeńskie II LO im. E. Plater.
3 lutego 1977 Powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły pod przewodnictwem Henryka Mleczaka. W dwa lata później w pełni wyposażony budynek został oddany do użytku.
1978 V Zjazd Wychowanków w 350-lecie szkoły.
1979 Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego z salą gimnastyczną; szkoła została przyjęta w poczet szkół stowarzyszonych UNESCO.
1980 Rozpoczęcie prac przy krytej pływalni.
1982 Dyrektorem szkoły zostaje Michał Bitner.
18 marca 1983 Pierwszy raz w historii szkoły zorganizowano święto patrona Józefa Ignacego Kraszewskiego.
1985 Obowiązki dyrektora obejmuje Waldemar Godlewski.
1988 Uroczystości 360-lecia Akademii Bialskiej połączone z VI Zjazdem Wychowanków; szkoła zostaje odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; odsłonięto też tablicę z okazji 100-lecia śmierci patrona.
1991 Oddanie do użytku pływalni i kompleksu boisk.
grudzień 1992 Powstanie Fundacji im J.I. Kraszewskiego.
19 marca 1993 Odsłonięcie tablicy ku czci pomordowanych w czasie ostatniej wojny nauczycieli i wychowanków.
1998 VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków.
1999 Dyrektorem szkoły zostaje Wojciech Leszczyński.
2000 Oddanie do użytku nowoczesnych pracowni komputerowych.
2001 Odsłonięcie tablicy poświęconej założycielowi Fundacji im. J.I. Kraszewskiego Bolesławowi Jedliczce.
2002 Po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowano Dni Otwarte.
2008 Dyrektorem szkoły zostaje Przemysław Olesiejuk.
2008 Czas wyjątkowo intensywnych prac remontowych. Wymieniony został m. in. dach, odnowiono korytarze i sale lekcyjne. Powstały nowe pracownie, m.in. matematyczna, historyczna, w nowoczesny sprzęt zostały wyposażone dwie pracownie informatyki, a w dwóch salach urządzono centrum multimedialne.
wrzesień 2008 VIII Zjazd Wychowanków i Absolwentów. W drugim dniu Zjazdu po uroczystym przemarszu uczestników na Plac Wolności miało miejsce odsłonięcie przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego, członka Koła Bialczan Lecha Kowalczuka oraz reprezentanta młodzieży I LO im. J.I. Kraszewskiego Mateusza Barandziaka Ławeczki Kraszewskiego. Zasłużeni absolwenci: Bogusław Kaczyński i Roman Kłosowski odebrali tytuły Honorowych Obywateli Miasta Biała Podlaska.
2009 Miejska inauguracja roku szkolnego 2009/2010, w Izbie Tradycji nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej Stanisławowi Damroszowi (1897-1978), wybitnemu nauczycielowi i wychowawcy, dyrektorowi Gimnazjum i Liceum im. J.I. Kraszewskiego.
2010 Rozpoczęcie działalności szkolnego radiowęzła, który powstał z inicjatywy Łukasza Olesiejuka - absolwenta naszego liceum, obecnie pracownika CitiBanku. Odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów 42 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i Miasta Biała Podlaska; nagrody za celujące wyniki w nauce wręczyli: Henryka Strojnowska - wicewojewoda i Henryk Wagner - wicekurator Oświaty.
2010/2011 Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej rozpoczęto realizację trzech projektów: "Zainwestuj w siebie", "Uniwersytety Matematyczne"; "Podróż poprzez poetykę dźwięku, słowa i ruchu".
10-15 listopada 2011 Wizyta przedstawicieli Partnerskich Szkół Programu Comenius. Goszczono reprezentantów szkół średnich z Cypru, Hiszpanii, Włoch i Portugalii.
19 marca 2012 Miejska Inauguracja Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego.
2012 Rewitalizacja budynku szkoły.
2013/2014 Prace remontowe na basenie i w zabytkowej części szkoły.
2014/2015 Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację i prowadzenie bezpłatnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystaj swoją szansę".
2016 Otwarcie boiska wielofunkcyjnego.
2017 Dyrektorem szkoły zostaje Ireneusz Szubarczyk.
2017/2018 Zakupienie komputerów oraz otwarcie drugiej pracowni komputerowej; zakupienie stolików potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz do auli szkolnej; prace remontowe klas i wymiana stolarki okiennej w zabytkowej części szkoły.