Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na lata 2023-2028

ROZDZIAŁ I

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja Pracy Szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania. Służy uświadamianiu szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów możliwe jest tworzenie wspólnej przyszłości. Właściwe planowanie zmian i proces ich realizacji powinny wyzwolić poczucie sukcesu wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Koncepcja jest nierozerwalna i spójna z treścią dokumentów wewnątrzszkolnych – statutem, programem wychowawczo-profilaktycznym oraz szkolnym zestawem programów nauczania.

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.
 2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17).
 6. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej.
 7. Program Wychowawczo-Profilaktyczny I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
 8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ II

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

DANE OGÓLNE SZKOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest szkołą ponadpodstawową, dającą podstawy kształcenia ogólnego i przygotowującą do podjęcia studiów wyższych. Patronem I Liceum Ogólnokształcącego jest Józef Ignacy Kraszewski. Szkoła znajduje się w Białej Podlaskiej przy ul. J.I. Kraszewskiego 1. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Biała Podlaska. Od 1 września 2017 r. dyrektorem szkoły jest mgr Ireneusz Szubarczyk.

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła posiada wielowiekową tradycję. Jej początki sięgają 1628 roku, w którym ksiądz Krzysztof Wilski-Ciborowicz założył Akademię Bialską, przez wiele lat funkcjonującą jako filia Akademii Krakowskiej. W latach 1822-26 do szkoły uczęszczał Józef Ignacy Kraszewski, którego imię zostało nadane szkole w 1916 roku.

KADRA SZKOŁY I UCZNIOWIE

Zdecydowana większość nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących to nauczyciele dyplomowani. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Profesjonalizm nauczycieli, zaangażowanie i sprzyjająca atmosfera przyczyniają się do wielu sukcesów uczniów. Szkoła należy do klubu Najstarszych Szkół w Polsce i Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Obecna działalność edukacyjna i wychowawcza skierowana jest nie tylko do młodzieży zamieszkującej region miasta i gminy Biała Podlaska. Wielu uczniów pochodzi z odległych miejscowości, takich jak Terespol, Międzyrzec Podlaski, Łomazy czy Kodeń. Absolwenci szkół podstawowych, którzy wybierają naszą szkołę jako kontynuację kształcenia ponadpodstawowego, są w ogromnej większości zdolni, ambitni i pracowici, co znajduje odzwierciedlenie w punktacji, będącej podstawą rekrutacji do liceum. Od wielu lat trafia do nas młodzież, wśród której ok. 90% uzyskało świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Uczniowie ci posiadają również znaczące osiągnięcia w różnorodnych konkursach przedmiotowych i artystycznych, działalności wolontariatu oraz zawodach sportowych. Uczniowie zdobywają co roku tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, nauczyciele prowadzą różnorodne koła zainteresowań, chór, zespół muzyczny i zajęcia sportowe. Organizują pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne, wyjścia do muzeów, galerii, kina, wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze w kraju i za granicą. Włączają także młodzież w działalność wolontariacką (m.in. w organizację akcji charytatywnych), zachęcają do udziału w lokalnych, środowiskowych i ogólnopolskich akcjach na rzecz potrzebujących.

Nauka w I Liceum umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań. O wysokim poziomie kształcenia i renomie szkoły świadczą zarówno coroczni finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak i wysokie miejsca w rankingach szkół ponadpodstawowych. Doceniając rosnącą rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, poprzez pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu szkoła daje uczniom możliwość nie tylko uczenia się i poszukiwania, ale też ustawicznego doskonalenia się.

BAZA SZKOŁY

Placówka dysponuje nowoczesnym kompleksem dydaktycznym z pracowniami przedmiotowymi, salą gimnastyczną, krytą pływalnią oraz wielofunkcyjnym boiskiem, siłownią, biblioteką i stołówką szkolną. Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny. Zarówno budynek, jak i jego otoczenie jest nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

ROZDZIAŁ III

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Szkoła jako przyjazna, twórcza przestrzeń sprzyja rozwojowi intelektualnemu i daje poczucie spełnienia.

Misją naszej szkoły jest wszechstronne kształcenie uczniów, mające na celu wyposażenie młodego człowieka w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Dążymy do tego, aby szkoła poprzez optymalne warunki nauki i pracy stwarzała możliwość harmonijnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia. Pragniemy przygotować ucznia do podejmowania trudnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Dbamy o wysoką jakość usług edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzymy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli. Pragniemy, aby nasi uczniowie czerpali radość z pobytu w szkole, a rodzice satysfakcję z rezultatów naszej współpracy, dlatego podejmujemy starania, aby organizacja pracy naszej placówki była dostosowana zarówno do potrzeb uczniów, jak i oczekiwań rodziców.

Chcemy, aby proponowane przez nas działania zaowocowały nie tylko sukcesem na zewnętrznym egzaminie maturalnym, ale także inspirowały naszych wychowanków w dalszym życiu. Pragniemy kreować postawy współpracy, innowacyjności i przedsiębiorczości, a także otwartości, wrażliwości na potrzeby innych oraz tolerancji. Kierując się zasadami dobra, prawdy i piękna, proponujemy uczniom zajęcia umożliwiające rozwijanie ich zainteresowań, pasji i talentów. Zależy nam na tym, aby nasza szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, aby stanowiła przestrzeń mądrości, życzliwości i tolerancji.

Nasze priorytety to:

 • proponowanie ciekawej oferty edukacyjnej, stwarzającej każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości;
 • wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej;
 • kreowanie postaw twórczych i aktywnych, niezbędnych do życia w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom;
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery sprzyjającej harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i fizycznemu ucznia;
 • realna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • stosowanie przez nauczycieli takich metod nauczania, które sprzyjają rozwojowi uczniów i realizacji ich planów;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych oraz promowanie działań profilaktycznych;
 • kształtowanie postawy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie działalności wolontariackiej;
 • rozwijanie talentów, kreowanie wewnętrznej potrzeby ekspresji twórczej oraz promowanie osiągnięć artystycznych uczniów;
 • inspirowanie i motywowanie nauczycieli do działań twórczych, innowacyjnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • integrowanie szeroko rozumianego środowiska szkoły i mobilizowanie go do wspólnej pracy;
 • modernizowanie bazy dydaktycznej.

Wizja szkoły to obraz przestrzeni, która musi być otwarta i ukierunkowana na oczekiwania i potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. To bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą, kreując optymalne warunki rozwoju młodego człowieka. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli oraz osób i instytucji wspomagających szkołę. Będziemy dążyć do stworzenia szkoły, która wspierając rodziców w wychowaniu, przygotuje uczniów do dalszej nauki i życia, pomoże im rozpoznawać swoje potrzeby, dokonywać wyborów dotyczących kariery zawodowej oraz nauczy szacunku do historii, tradycji i kultury. Chcemy też, aby szkoła przygotowała uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim, w którym będą potrafili odpowiednio wartościować zjawiska społeczne, wyrażać własne poglądy i opinie, szukać rozwiązań oraz prezentować aktywną postawę.

Uwzględniając zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości, staramy się kształtować szkolną rzeczywistość w taki sposób, aby bycie w szkole stało się życiem w szkole, by uczniowie stali się współtwórcami zdobywanej wiedzy, a nauczyciele wrażliwymi doradcami w procesie jej zdobywania. Kształcimy kluczowe kompetencje nieodzowne w zmieniającym się świecie globalizacji, wielokulturowości i intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i w językach obcych, kształcenie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz informatycznych. Kształtujemy świadomość i ekspresję młodych ludzi, nie zapominamy także o wyzwalaniu w uczniach inicjatywy i przedsiębiorczości. Tworzymy przestrzeń tolerancji, wzajemnej życzliwości i szacunku dla drugiego człowieka.

I Liceum Ogólnokształcące to szkoła ciesząca się najlepszymi w regionie osiągnięciami naukowymi, sportowymi i artystycznymi. Proces nauczania i wychowania odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu rodziców. Nasze zadania realizujemy we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym, samorządowym, oświatowy i akademickim. Promujemy placówkę w szkołach podstawowych. Modyfikujemy ofertę edukacyjną tak, aby była dostosowana do potrzeb uczniów i zmieniających się warunków na rynku pracy, doskonalimy swoje umiejętności i troszczymy się o efektywność podejmowanych działań. Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy. Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel Europy, który jest przygotowany do podjęcia studiów, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i ekonomicznym.

ROZDZIAŁ IV

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

Działania w obszarze dydaktycznym:

 • stwarzanie środowiska przyjaznego wszystkim uczniom;
 • tworzenie właściwego klimatu opartego na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu;
 • utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania;
 • promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach, np. poprzez realizację indywidualnych programów nauczania;
 • organizowanie konkursów wyzwalających w uczniach chęć współzawodnictwa, inicjatywę i przedsiębiorczość;
 • uczestniczenie w konkursach i zawodach organizowanych przez inne instytucje w celu umożliwienia uczniom odnoszenia sukcesów oraz zaprezentowania umiejętności i wiedzy wychowanków;
 • wzbogacenie oferty językowej szkoły o zajęcia z języka hiszpańskiego;
 • stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia na miarę jego maksymalnych możliwości intelektualnych i psychofizycznych;
 • stosowanie aktywizujących metod pracy zarówno z uczniem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce;
 • zwiększenie możliwości wykorzystania e-learningu;
 • efektywne wykorzystywanie programów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i sportu, umożliwienie uczniom uczestniczenia w wolontariacie i wymianach młodzieżowych w ramach programu Erasmus+;
 • wyrównywanie braków w wiadomościach poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, konsultacji przedmaturalnych i warsztatów przedmiotowych;
 • dokonywanie semestralnej analizy wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • dokonywanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych;
 • Wypracowanie oferty dydaktycznej spełniającej potrzeby i oczekiwania potencjalnych uczniów I LO.

Działania w obszarze wychowawczym i opiekuńczym:

 • wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości;
 • diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów, pedagogizacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży, ścisły monitoring wypełniania obowiązku szkolnego;
 • wprowadzenie do tradycji szkoły rozgrywek szachowych;
 • organizowanie pomocy i opieki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • zachęcanie uczniów do udziału w projektach, spotkaniach, konferencjach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i świadomości różnorodnych zagrożeń;
 • kultywowanie tradycji szkoły oraz postaw patriotycznych;
 • propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych;
 • rozbudzanie w uczniach poczucia więzi i współodpowiedzialności za szkołę;
 • wdrażanie uczniów do samorządności;
 • wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie organizacji wycieczek, działalności wolontariackiej, konkursów, imprez o charakterze patriotycznym i społecznym;
 • zapraszanie absolwentów do udziału w imprezach szkolnych;
 • dokonywanie systematycznej i wnikliwej analizy frekwencji.

Działania w obszarze organizacji i kierowania szkołą:

 • opieranie zgodnej i efektywnej współpracy wszystkich nauczycieli na dialogu i otwartości;
 • wzajemne pomaganie sobie, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przez zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego, udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, organizowanie lekcji otwartych;
 • rozwijanie współpracy placówki z innymi szkołami, współpraca z uczelniami wyższymi;
 • kontynuowanie współpracy placówki z organizacjami pozaszkolnymi: Sądem Rejonowym, Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Kołem Bialczan, Bialskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami wspomagającymi;
 • aktywna współpraca z władzami miasta w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych, społecznych i naukowych;
 • wykorzystywanie możliwości współczesnych technologii w kontaktach między pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami;
 • pozyskiwanie dodatkowych funduszy od sponsorów i darczyńców, rozwijanie współpracy;
 • systematyczne doposażanie klasopracowni i księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • organizowanie uroczystości i cyklicznych spotkań dla uczniów i rodziców;
 • systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa placówki;
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
 • aktualizowanie i ujednolicenie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
 • troska o zdrowie, higienę, bezpieczeństwo pracy młodzieży i pracowników oświaty poprzez szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, regulaminy pracowni;
 • prowadzenie ewaluacji wewnętrznej jako narzędzia wspierającego proces podejmowania decyzji, racjonalnego zarządzania i rozwiązywania problemów;
 • wspieranie i przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie preorientacji zawodowej.

Działania w obszarze współpracy z rodzicami:

 • wspieranie rodziców w wychowaniu;
 • wzmocnienie indywidualnych kontaktów z rodzicami;
 • budowanie atmosfery wzajemnego zaufania;
 • zachęcanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły;
 • usprawnienie komunikacji rodzic-nauczyciel w działaniach wychowawczych.

Działania w obszarze promocji szkoły:

 • promowanie i prezentowanie w środowisku pozytywnych postaw uczniów, ich osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
 • dbałość o wizerunek szkoły w mediach społecznościowych (strona www, profile na Facebooku, Instagramie i Tiktoku), by stanowiły bieżące źródła informacji i kontaktów dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • aktualizacja folderu promocyjnego szkoły;
 • organizowanie Dnia Otwartego dla kandydatów do klas pierwszych liceum oraz ich rodziców;
 • aktywne uczestnictwo w Targach Edukacyjnych;
 • rozwijanie współpracy z lokalną prasą i innymi mediami;
 • zapraszanie przedstawicieli mediów na ważne uroczystości i imprezy szkolne;
 • propagowanie działalność Szkoły w środowisku, np. poprzez udział w imprezach miejskich, wydawanie folderów i plakatów;
 • wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów dla uczniów z terenu naszego miasta czy powiatu;
 • nawiązanie współpracy ze szkołami poza granicami kraju w celu prowadzenia wymiany uczniów oraz doskonalenia komunikacji w językach obcych;
 • wzmacnianie samorządności uczniowskiej poprzez cykliczne spotkania gospodarzy wszystkich klas z Dyrektorem Szkoły i wspieranie przedsięwzięć Samorządu Uczniowskiego;
 • organizowanie imprez kulturalnych, naukowych, charytatywnych i sportowych.

ROZDZIAŁ V

SYLWETKA ABSOLWENTA

Szkoła dąży do tego, aby jej wychowanek i absolwent był człowiekiem dojrzałym pod względem moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i obywatelskim; człowiekiem twórczym, samodzielnym i odpowiedzialnym, uczciwym i kulturalnym, z rozwiniętą potrzebą samorozwoju osobowości w każdym jej obszarze.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego:

 • posiada uporządkowaną wiedzę, wierzy w siebie i potrafi się uczyć – zna swoje mocne i słabe strony, zna i stosuje nawyki skutecznego działania; potrafi dokonać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami, swobodnie korzysta z różnych źródeł informacji;
 • posiada określony system wartości, wśród których najistotniejsze są: prawda, uczciwość, szacunek, tolerancja, przyjaźń i odpowiedzialność, przestrzega podstawowych zasad moralnych, jest życzliwy, empatyczny i asertywny w kontaktach z ludźmi;
 • przejawia wysoką kulturę osobistą, potrafi odpowiednio ubrać się i zachować w każdej sytuacji; zna i stosuje zasady savoir-vivre’u;
 • jest wrażliwy na niesprawiedliwość i zło, bezinteresowny, otwarty na innych oraz na zmiany we współczesnym świecie; jest mu bliska idea wolontariatu;
 • szanuje ojczyznę, zna i szanuje polskie dziedzictwo, poprawnie posługuje się językiem polskim, odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zachowuje odpowiedzialną postawę wobec symboli i tradycji narodowych;
 • docenia piękno świata, dba o stan środowiska naturalnego, posiada świadomość proekologiczną i prozdrowotną;
 • odważnie, w sposób kulturalny wyraża swoje poglądy, zna i szanuje prawa swoje i innych, potrafi współpracować w grupie;
 • posiada umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, a sytuacje konfliktowe rozwiązuje w sposób negocjacyjny;
 • jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje;
 • jest przygotowany do życia w zintegrowanej Europie, posiada solidną wiedzę i wysoki poziom posługiwania się językami obcymi, umie wykorzystywać je w praktyce, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury;
 • posiada umiejętności organizacyjne, jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy;
 • szanuje wychowawców i nauczycieli oraz tradycje szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

ROZDZIAŁ VI

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania. Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli program rozwoju szkoły będzie stale monitorowany i dostosowywany. Ewaluacja Koncepcji będzie prowadzona na trzech poziomach:

 • autoewaluacja – obowiązuje każdego nauczyciela;
 • ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach – prowadzona w każdym roku szkolnym. Ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian w następnym roku szkolnym;
 • ewaluacja końcowa – przeprowadzona na zakończenie realizacji koncepcji rozwoju szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki. Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej koncepcji rozwoju szkoły.

Sposób upublicznienia koncepcji pracy szkoły:

 • zamieszczenie na stronie internetowej;
 • udostępnienie w pokoju nauczycielskim;
 • udostępnienie w bibliotece szkolnej;
 • zapoznanie z koncepcją Samorządu Uczniowskiego;
 • zapoznanie z koncepcją młodzieży podczas godzin wychowawczych;
 • zapoznanie z koncepcją rodziców podczas zebrań.

ROZDZIAŁ VII

UWAGI KOŃCOWE

 1. Koncepcja pracy szkoły została przyjęta na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 sierpnia 2023 r.
 2. Koncepcję pracy opracował zespół w składzie:
  mgr Ireneusz Szubarczyk - dyrektor Szkoły
  mgr Małgorzata Tokarska – nauczyciel języka polskiego
  mgr Maria Oleksiuk - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
  mgr Ireneusz Maj - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
  mgr Anna Zubow – nauczyciel informatyki.