Dlaczego Kraszak?

Nauka w I Liceum umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań. O wysokim poziomie kształcenia i renomie szkoły świadczą zarówno coroczni finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak i wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych czy utrzymywanie się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim. Poprzez udział w projektach unijnych, m.in. w ramach programu „Comenius”, uczniowie mają możliwość uczenia się nie tylko języków obcych, ale też wzbogacania swojej osobowości, nawiązania i rozwijania współpracy intelektualnej, artystycznej i kulturalnej w zintegrowanej Europie, nie zapominając o pielęgnowaniu tradycji patriotycznej i lokalnej. Doceniając rosnącą rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, zarówno z perspektywy potrzeb pojedynczego człowieka, jak i wymagań społecznych, poprzez pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu, szkoła daje uczniom możliwość nie tylko uczenia się i poszukiwania, ale też ustawicznego doskonalenia się.

Dysponujemy halą sportową, krytą pływalnią i kompleksem boisk o nawierzchni kortowej do gier zespołowych i trawiastej do ćwiczenia elementów piłki nożnej. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka i klub, wyposażony w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W ostatnich latach rozbudowa bazy lokalowej zaowocowała także powstaniem radiowęzła, prowadzonego przez uczniów oraz siłowni, z której korzystają zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły. Przestrzeń szkoły sprzyja funkcjonowaniu wielu form aktywności uczniów, takich jak koło teatralne, zespół muzyczny, chór szkolny czy liczne, różnorodne koła zainteresowań o charakterze naukowym, artystycznym i sportowym.

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia studiów, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym. Uczymy i wychowujemy w oparciu o najważniejsze wartości: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

Atuty Szkoły:

  • nasze liceum od lat zajmuje pierwsze pozycje w rankingu „Perspektyw” w regionie, w roku 2024 znaleźliśmy się na 1 miejscu w mieście;
  • odnosimy sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
  • posiadamy nowocześnie wyposażone w multimedia szkolne pracownie: językowe, matematyczne i informatyczne, a także pracownię chemiczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt laboratoryjny;
  • korzystamy z nowoczesnych obiektów sportowych: basenu, sali gimnastycznej, siłowni oraz boiska wielofunkcyjnego;
  • w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym od kilkunastu lat znajdujemy się w czołówce;
  • największe sukcesy na arenie wojewódzkiej osiągamy w pływaniu, lekkiej atletyce i koszykówce;
  • nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, np. przygotowujących do olimpiad i konkursów, a także matury na poziomie rozszerzonym;
  • współpracujemy z prestiżowymi polskimi uczelniami, tj. Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Medyczne w Białymstoku i Lublinie, UMCS oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski;
  • nasi uczniowie nabywają umiejętności biegłego posługiwania się językami obcymi oraz posiadają szeroką wiedzę w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych (duża ilość zajęć z przedmiotów maturalnych);
  • swobodnie porozumiewają się w językach obcych, w mowie i w piśmie.