Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PSYCHOLOG SZKOLNY mgr Andrzej Kurkowski (pokój nr 44)

Poniedziałek 8:00-13:00
Wtorek 

8:00-11:30 (aula); 11:30-13:30

Środa  10:00-11:30; 11:30-14:30 (aula)
Czwartek  8:00-12:30
Piątek 8:00-11:30

Naczelną wartością dla psychologa szkolnego jest dobro dziecka. Rozwój dziecka, jego dorastanie i nabieranie doświadczenia życiowego jest procesem ciągłym – wymaga czasu, uważności, zaangażowania i współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka. Taki rodzaj współpracy ustala się  na początku każdego roku szkolnego, dlatego w myśl najnowszego rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które weszło w życie 1 lutego 2011 roku, uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele mogą w naszej szkole liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Na czym  polega pomoc psychologa?

Przede wszystkim na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Sporządzenie trafnej diagnozy problemów dziecka – rozpoznanie sytuacji rodzinnej, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, jego możliwości psychofizycznych, uzdolnień i zainteresowań wykorzystywane jest do zaplanowania w szkole działań wspierających młodzież oraz stworzenia odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju osobowego każdego ucznia naszej szkoły. Diagnozą problemów uczniów zajmuje się w szkole nie tylko psycholog, ale również nauczyciele i inni specjaliści pracujący z dzieckiem.

Zadania i obowiązki psychologa zatrudnionego w szkole skupiają się głównie na prowadzeniu badań i działań diagnostycznych, dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych podopiecznych, a także rozpoznawaniu i wspieraniu mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności. Psycholog dąży do minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz realizacji rożnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. w razie potrzeby prowadzi  terapię indywidualną, rozmowy terapeutyczne, profilaktyczne, interwencyjne. Oprócz tego  psycholog współpracuje z nauczycielami i rodzicami, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

Problemy, z jakimi zgłaszają się oni do psychologa wymagają czasu, namysłu, uważnego wysłuchania, a także dłuższej rozmowy. Zdarzają się problemy lub sytuacje w klasie, które nie mogą czekać, wymagają szybkiego działania albo interwencji. Dlatego sposób pracy psychologa w szkole jest na tyle elastyczny, by mógł poświęcić czas i uwagę uczniowi zawsze wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba.

Psycholog pracujący w naszej szkole występuje  w wielu rolach, najczęściej jako specjalista od spraw psychiki nastolatków, problemów rozwojowych, emocjonalnych, dorastania, wychowania, nauczania. To osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy, wspierająca ucznia, rodzinę i nauczyciela. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, współpracująca z innymi. Wchodzi też w rolę diagnosty, który określa trudności dziecka oraz ustala ich przyczyny, diagnozuje problemy w grupie, w klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami, rodzicami i dziećmi. Psycholog monitoruje i koordynuje pomoc dziecku w szkole i poza nią, pomaga mu odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej. Jest odpowiedzialny za współpracę z rodziną ucznia - diagnozuje sytuację rodzinną, podejmuje działania interwencyjne i wspierające. To osoba współpracująca z gronem pedagogicznym, „lekarz pierwszego kontaktu”, rozpoznający problem i udzielający pierwszej pomocy - wsparcia, zrozumienia, a w razie potrzeby kierujący dziecko lub całą jego rodzinę do odpowiednich specjalistów.
 
Komu i w jakich sytuacjach potrzebny jest psycholog?
 
Psycholog szkolny jest potrzebny uczniom wtedy, gdy pojawiają się:

 • kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego, kłótnie i nieporozumienia;
 • smutki i inne problemy;
 • konflikty w grupie i między kolegami;
 • dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, mobbing rówieśniczy, wykluczenie;
 • miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia;
 • różne pytania i wątpliwości: czy to jest słuszne, jak postąpić, zapytać, pokonać lęk czy nieśmiałość, co zrobić;
 • konflikty z dorosłymi;
 • kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne dylematy moralne;
 • uczucia, z którymi trudno jest sobie poradzić;
 • lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych;
 • złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie;
 • problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa;
 • objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia;
 • nagłe zmiany zachowania, ubierania się, ślady pobicia, zadrapań, bóle głowy, bóle brzucha;
 • labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych negatywnych emocji.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • należy zdiagnozować problemy i trudności dziecka;
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka;
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką;
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi;
 • należy określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy;
 • należy przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania;
 • pojawia się potrzeba uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach;
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość;
 • powinni dowiedzieć się, jakie są nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka;
 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe;
 • należy wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.

Rodzice są zapraszani przez psychologa, albo przychodzą do niego z własnej woli zazwyczaj wtedy, gdy pojawia się jakiś problem. Mogą wtedy liczyć na  szczególną opiekę, aby w bezpiecznych warunkach zmierzyli się z własnymi problemami i uczuciami, opowiedzieli o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną. PAMIĘTAJ, że możesz  przyjść do psychologa, żeby się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, uspokoić, by poprosić o pomoc, poradę, rozwiać wątpliwości.  Również po to, by się pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzisz, zrobiłeś coś, co było trudne, że jesteś  z siebie dumny. Możesz liczyć na pełną dyskrecję.


PEDAGOG SZKOLNY mgr Leszek Skrzypczak (pokój nr 34a)

Poniedziałek 10:30-14:30
Wtorek 10:30-11:30 (pokój nr 44); 11:30-15:30 (aula)
Środa 8:30-13:30
Czwartek 10:00-14:30
Piątek 10:30-11:30; 11:30-14:30 (aula)

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Na czym polega pomoc pedagoga?

Do zadań pedagoga należą:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
 • wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

PEDAGOG SPECJALNY mgr Agata Plandowska (pokój nr 14)

Poniedziałek 8:00-10:00
Wtorek 12:00-16:00
Środa 8:00-10:30
Czwartek 12:00-16:00
Piątek 8:00-11:30 (aula); 11:30-12:00

PEDAGOG SPECJALNY mgr Anna Śladewska (pokój nr 14)

Poniedziałek 12:00-15:00
Wtorek 8:00-12:00
Środa 8:00-12:00 (aula)

Zadania, jakie wykonuje pedagog specjalny:

 • podejmuje działania w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły uczniów lub wychowanków z niepełnosprawnościami lub specyficznymi trudnościami w nauce;
 • rozpoznaje potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów;
 • rozpoznaje możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • poszukuje przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków;
 • identyfikuje bariery i ograniczenia istniejące w placówce, utrudniające funkcjonowanie uczniom niepełnosprawnym i wychowankom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • określa niezbędne do nauki warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

Pedagog specjalny wspiera nauczycieli w:

 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych;
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub wychowanków;
 • dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

Pedagog specjalny wspiera rodziców uczniów:

 • udzielając porad wychowawczych;
 • udzielając wsparcia w sytuacjach gdy dziecko doświadcza lęków, zaburzeń nastroju, a rodzic nie wie jak w takiej sytuacji reagować;
 • wspomagając w trudnych zachowaniach dziecka, wynikających z jego niepełnosprawności;
 • wskazując miejskie instytucje w których można nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologiczo-pedagogicznej.

Drogi uczniu, rodzicu, nauczycielu! Przyjdź i podziel się swoim problemem, a razem go rozwiążemy.