Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Niedostępne elementy i treści:

  1. Do filmów opublikowanych przed 20.12.2023 r. nie ma napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Wszystkie nowe filmy zamieszczne na naszej stronie mają już takie napisy. 
  2. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami, co może być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu. 
  3. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. 
  4. "Wirtualny spacer" nie jest dostępny cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-12-14

Deklarację opracowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-20

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Prosimy o kontakt z Elżbietą Urbaniak. Kontaktować można się drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: kraszak@bialapodl.pl, lub telefonicznie pod numerem 83 3433812. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji, która jest niedostępna oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać:

  1. imię i nazwisko;
  2. dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail);
  3. dokładny adres strony internetowej, na której element lub treść są niedostępne;
  4. opis problemu i sugerowany  sposób jego rozwiązania. 

Obsługa wniosków i scarg związanych z dostepnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie. Podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy wymagane informacje w alternatywny sposób, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej naszej strony internetowej lub jej treści, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy nasze działania nie będą satysfakcjonujące, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli nadal będą zastrzeżenia do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, można je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Kraszewskiego, poprzez łącznik do holu głównego, z której kierując się w prawo można dostać się do zabytkowej części szkoły, gdzie znajdują się sale lekcyjne, biblioteka i pokój nauczycielski. Na przeciwko wejścia głównego znajduje się sala gimnastyczna; na lewo, natomiast, korytarz z łazienkami i szatniami. Pomieszczenia dyrekcji, sekretariatu i księgowości mieszczą się na piętrze. Szkoła posiada krytą pływalnię. Wejście do pływalni od ul. Kraszewskiego przez teren szkoły lub bezpośrednio od ul. Zamkowej. Istnieje również połączenie pływali ze szkołą łącznikiem. 

Opis dostępności korytarzy, schodów

Szkoła nie posiada windy, dostępność do wyższej kondygnacji poprzez schody. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze od holu głównego. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych

Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Wjazd na parking znajduje się od ul. Kraszewskiego. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Podmiot udostępniający informacje: I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Odpowiedzialny za treść informacji: Maciej Włodczyk

Wytworzył informacje: Maciej Włodczyk

Czas wytworzenia informacji: 2023-12-14

Czas udostępnienia informacji: 2023-12-20

Wersja: 1/2023