Statut Szkoły

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483)
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526)
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późniejszymi zmianami)
 6. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela

Aktualizacja 18 sierpnia 2023 r.

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE O SZKOLE

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej   Podlaskiej.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia:
       1) zespół, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej;
       2) liceum, należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
 3. Siedziba liceum mieści się w Białej Podlaskiej przy ulicy Kraszewskiego 1.
 4. Organem prowadzącym liceum jest Gmina Miejska Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad liceum jest Lubelski Kurator Oświaty.
 6. Cykl kształcenia w liceum trwa:
       1) dla oddziałów utworzonych na podbudowie szkoły podstawowej – 4 lata;
       2) dla oddziałów utworzonych na podbudowie gimnazjum – 3 lata.
 7. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej zmianowość.

§ 2

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi reguluje odrębna instrukcja.
 3. Szkoła posługuje się następującymi pieczątkami nagłówkowymi:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego
21-500 Biała Podlaska
ul. Kraszewskiego 1,
tel. 083 343 38 12
REGON 000712870
NIP 537-16-75-723

Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego
21-500 Biała Podlaska
ul. Kraszewskiego 1

   4.  Na budynku będącym siedzibą szkoły umieszcza się następujące tablice urzędowe:
        – Godło Państwowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Białej Podlaskiej
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego

§ 3

 1. Liceum posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.
 2. Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy wybrany przez radę pedagogiczną w każdym roku szkolnym spośród uczniów zaproponowanych przez wychowawców.
 3. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego, na ich miejsce dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 4. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
       1) uczeń – ciemny garnitur, biała koszula i krawat, rogatywka;
       2) uczennica – biała bluzka i ciemna spódnica, rogatywka.
 5. Insygnia pocztu sztandarowego:
       1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;
       2) insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.
 6. Całością spraw organizacyjnych pocztu, zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.
 7. Sztandar szkoły używany jest:
       1) w uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona, a także w uroczystościach rocznicowych organizowanych na terenie szkoły, w szczególności: Święto Niepodległości i Konstytucji 3 Maja;
       2) w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta Biała Podlaska na wniosek władz miasta;
       3) w uroczystościach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie na wniosek władz urzędu;
       4) w uroczystościach religijnych, pogrzebowych oraz w innych przypadkach objętych zwyczajem lub tradycją szkoły.
 8. Podczas uroczystości pogrzebowych lub w czasie ogłoszonej żałoby narodowej sztandar ozdabia się czarnym kirem.
 9. W dniu, w którym w szkole odbywają się uroczystości szkolne, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego, a podczas uroczystości z udziałem sztandaru wymaga się zachowania powagi.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

 1. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie przekazywania uczniom rzetelnej wiedzy, kształcenia ich umiejętności i wychowawczego wspomagania ich rozwoju osobowego.
 2. Celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym jest:
       1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;
       2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i  problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
       3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
       4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
       5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
       6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
       7) rozwijanie narzędzi myślowych, umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
       8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 3. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym należą:
       1) myślenie – rozumiane jako złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, możliwe jest rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju ucznia;
       2) czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;
       3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, to podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
       4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
       5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni;
       6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;
       7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;
       8) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.
 4. Liceum w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
       1) zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości;
       2) możliwość rozumowego przyswajania wiedzy, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
       3) kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, czasowych i przestrzennych itp.;
       4) kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
       5) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, także w sposób integralny, to znaczy jako pomocy w rozumieniu świata, ludzi i siebie;
       6) stopniowe wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej oraz zasady życia społecznego;
       7) wszechstronny rozwój poprzez różne formy turystyki i wypoczynku, zasady organizacji wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych określa Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej;
       8) dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

§ 5

 1. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły odbywa się we wszystkich formach pracy szkolnej i pozalekcyjnej przy udziale wszystkich pracowników szkoły:
       1) na zajęciach lekcyjnych;
       2) na lekcjach wychowawczych;
       3) w formach działalności pozalekcyjnej;
       4) na wycieczkach szkolnych;
       5) podczas uroczystości klasowych, szkolnych, środowiskowych;
       6) na zajęciach SKS i kół zainteresowań;
       7) w pracy biblioteki szkolnej;
       8) w pracy pedagoga, psychologa i pielęgniarki szkolnej;
       9) w pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 2. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów oraz pełny rozwój ich osobowości poprzez:
       1) indywidualizację pracy podczas zajęć;
       2) działalność pozalekcyjnych kół zainteresowań;
       3) pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych i artystycznych;
       4) czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej;
       5) udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych;
       6) uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej, na basenie i innych obiektach sportowo-rekreacyjnych.
 3. W liceum promuje się uczniów zdolnych, propagując ich sukcesy w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Sposobami promowania są, m.in. zamieszczanie informacji o osiągnięciach uczniów w gablotach i gazetkach na terenie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz stronach lokalnych mediów; prezentacja nagrodzonych prac w formie wystaw na korytarzach szkoły, prezentacja talentów uczniów podczas uroczystości i imprez szkolnych. Laureaci olimpiad i konkursów otrzymują nagrody książkowe, a absolwenci z najwyższą średnią ocen statuetki „Kraszaka”.
 4. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, wpajając zasadę poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata poprzez obchody ważnych rocznic narodowych, wycieczek do miejsc pamięci narodowej i organizowanie akademii rocznicowych.
 5. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom:
       1) podczas zajęć obowiązkowych w szkole, opiekę nad uczniami przebywającymi w sali lekcyjnej lub sali gimnastycznej sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia;
       2) podczas zajęć dodatkowych, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia;
       3) w czasie przerw między zajęciami edukacyjnymi, opiekę nad uczniami przebywającymi poza salą lekcyjną lub salą gimnastyczną sprawują nauczyciele, pełniący dyżury nauczycielskie według harmonogramu ustalonego i zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną;
       4) za bezpieczeństwo uczniów pozostawionych w sali lekcyjnej lub w sali gimnastycznej odpowiada nauczyciel, który opuścił salę; w innych przypadkach, np. podczas choroby nauczyciela – osoba pełniąca zastępstwo za nieobecnego nauczyciela;
       5) dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w zajęciach poza terenem szkoły, np. w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, wyznaczony jest przez dyrektora kierownik i opiekunowie. Osoby te odpowiadają za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa.
 6. Dla celów organizacyjno-porządkowych dyrektor szkoły organizuje dyżury nauczycielskie według następujących zasad:
       1) dyżury nauczycieli odbywają się według harmonogramu dyżurów;
       2) miejscem dyżuru są korytarze, sale lekcyjne, szatnie, toalety uczniowskie;
       3) w czasie pełnienia dyżuru, nauczyciel jest obowiązany czuwać nad bezpieczeństwem przebywających na przerwie uczniów, w miejscu określonym przez harmonogram dyżurów nauczycielskich od rozpoczęcia przerwy, aż do jej zakończenia, interweniować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, a w razie wypadku zawiadomić natychmiast pielęgniarkę i dyrektora szkoły.
 7. Szkoła prowadzi monitoring wizyjny budynku i terenu szkolnego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz we wszystkich godzinach w ciągu dnia. Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest:
       1) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniów;
       2) wyeliminowanie bądź ograniczenie niepożądanych, destrukcyjnych zachowań uczniów;
       3) zwiększenie wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu młodzieży;
       4) zmniejszenie ilości zniszczeń na terenie szkoły;
       5) dostęp do zapisu kamer monitoringu wizyjnego mają jedynie upoważnione przez dyrektora osoby. Szczegółowe procedury zawarte są w regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego.
 8. Na komputerach szkolnych jest zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów – w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.
 9. Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez działania określone w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, obejmujące:
       1) przyczyny i skutki uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;
       2) przygotowanie do życia w rodzinie i znajomość zagadnień związanych z seksualnością człowieka;
       3) zagrożenia związane z chorobami przenoszonymi drogą płciową, wiedza na temat AIDS;
       4) przygotowanie do właściwego zachowania w sytuacjach stresowych i zagrażających zdrowiu i życiu;
       5) przeciwdziałanie agresji i nietolerancji;
       6) propagowanie zdrowego stylu życia;
       7) przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych.
 10. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.
 11. Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne procedury.

§ 6

 1. Liceum oferuje uczniom pomoc pedagogiczną i psychologiczną w ramach bieżącej pracy pedagoga, psychologa i pedagoga specjalnego, w każdym prowadzonym wariancie kształcenia. Do najważniejszych działań podejmowanych przez pedagoga i psychologa szkolnego należą:
       1) rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami w celu rozwiązywania problemów;
       2) poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży;
       3) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania stanu psychicznego, intelektualnego ucznia i ewentualnej terapii;
       4) sondaż i analiza doświadczeń uczniów klas maturalnych;
       5) współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
       6) koordynowanie pracy szkolnego zespołu wychowawczego;
       7) działalność profilaktyczna w szkole i w środowisku rodzinnym młodzieży, zagrożonej niedostosowaniem społecznym (alkoholizm, narkomania) oraz łagodzenie i eliminowanie skutków uzależnienia wśród uczniów i w ich rodzinach;
       8) diagnoza zagrożeń;
       9) zajęcia profilaktyczne z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących;
       10) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
       11) orientacja zawodowa – przeprowadzanie testów zainteresowań, interpretacja wyników, organizowanie warsztatów, propagowanie materiałów informacyjnych, dotyczących dalszych etapów kształcenia;
       12) współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesach wychowawczych, m.in. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, przychodnią zdrowia psychicznego, poradnią profilaktyczno-społeczną „Powrót z U”, ośrodkami pomocy społecznej, komendą policji w Białej Podlaskiej i sądem rejonowym.
 2. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła poprzez wychowawców oraz pedagoga organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla rodziców i uczniów. Działania te koncentrują się na:
       1) wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dzieci, efektywności uczenia (problemów) oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
       2) profilaktyce uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielaniu pomocy uczniom z grupy ryzyka;
       3) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
       4) wspomaganiu wychowawczej funkcji rodziny;
       5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej w środowisku szkolnym;
       6) pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 3. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom.

§ 7

 1. W ramach pracy pielęgniarki, szkoła realizuje zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, takie jak:
       1) przeprowadzanie testów przesiewowych;
       2) udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach;
       3) edukację zdrowotną uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
 2. Szkoła organizuje spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, m.in. policjantem, kuratorem sądowym, lekarzem.

§ 8

 1. Działalność liceum jest określona przez:
       1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność dydaktyczną szkoły;
       2) procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej;
       3) program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje całościowo, wszystkie cele, treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny tworzą spójną całość, a ich realizacja jest zadaniem wszystkich organów szkoły.
 3. W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.

§ 9

 1. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia określa wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w I LO.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są dyrektor liceum, nauczyciel pełniący funkcję ds. doradztwa zawodowego, wychowawcy klas oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 3. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
       1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
       2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
       3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej;
       4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;
       5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
       6) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc, uczniom i rodzicom;
       7) pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego;
       8) współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań.
 4. Zadania szczegółowe w zakresie pracy z młodzieżą:
       1) wdrażanie uczniów do samopoznania;
       2) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
       3) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
       4) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
       5) przełamywanie barier emocjonalnych;
       6) wyrabianie szacunku dla samego siebie;
       7) planowanie własnego rozwoju;
       8) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów;
       9) poznanie możliwych form zatrudnienia;
       10) zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy;
       11) zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji;
       12) zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
       13) rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy;
       14) poznanie lokalnego rynku pracy;
       15) kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia;
       16) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
       17) reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu;
       18) rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).
 5. Zadania szczegółowe w zakresie pracy z rodzicami:
       1) podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi;
       2) doskonalenie umiejętności wychowawczych;
       3) wypracowanie form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej.
 6. Zadania szczegółowe w zakresie współpracy z nauczycielami:
       1) uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej;
       2) lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy;
       3) nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

ROZDZIAŁ III
OGRANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 10

Organami liceum są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd  Uczniowski.

§ 11

 1. Dyrektor liceum w szczególności:
       1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
       2) sprawuje nadzór pedagogiczny, jeżeli jest nauczycielem;
       3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
       4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
       5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
       6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
       7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
       8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
       9)stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej liceum;
       10) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
       11) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie, na którym znajduje się szkoła, mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów;
       12) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego, powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów;
       13) zawiadamia organ nadzorujący o zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt. 12;
       14) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
 2. Ponadto do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy:
       1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających udział uczniów w zdalnym nauczaniu;
       2) wybór, we współpracy z nauczycielami, jednej platformy edukacyjnej, która jest wykorzystywana do prowadzenia kształcenia zdalnego;  
       3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych, w odniesieniu do wybranej platformy;
       4) ustalenie we współpracy z nauczycielami źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zadań;
       5) zobowiązanie nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji, w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z Radą Rodziców i nauczycielami, dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego;
       6) określenie we współpracy z nauczycielami:
            i. sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;
            ii. sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
       7) ustalenie warunków i sposobów przeprowadzania egzaminów;
       8) przekazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom, wyczerpujących informacji o organizacji zajęć w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły;
        9) koordynowanie współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami, w celu prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów.
 3. Dyrektor liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 4. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 5. Dyrektor liceum sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom.
 6. Dyrektor liceum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach:
       1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
       2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
       3) występowania i wnioskowania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
 7. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Radę Pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.
 8. W przypadku, gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 7, zadania i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 9. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub Radę Pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzenia egzaminu maturalnego, zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony prze niego nauczyciel.
 10. W przypadku, gdy dyrektor szkoły lub upoważniony prze niego nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 9, zadania i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 11. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.
 12. W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie podejmuje rozstrzygnięcia o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 13. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły w przypadkach, o których mowa w ust. 7–12, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 14. Dyrektor liceum rozstrzyga spory i konflikty zaistniałe w relacji: uczeń lub jego rodzice i nauczyciel, nauczyciel i nauczyciel lub inny pracownik szkoły, pracownik i członek kadry kierowniczej.
 15. Dyrektor liceum udziela zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 16. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 17. Dyrektor dopuszcza do użytku program nauczania ogólnego w szkole na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 18. Dyrektor liceum podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w szkole w następnym roku szkolnym.
 19. Dyrektor liceum przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji.
 20. Dyrektor liceum tworzy: zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe oraz klasowe zespoły nauczycielskie. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu, a klasowym zespołem nauczycielskim kieruje wychowawca oddziału.
 21. Dyrektor liceum w ramach posiadanych uprawnień może, zgodnie z ustalonym statucie liceum podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba, że w przepisach Karty Nauczyciela lub Ustawy o systemie oświaty są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora liceum.
 22. Dyrektor liceum sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconym nauczycielom, o których mowa w ust. 21.
 23. Dyrektor liceum, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 24. Dyrektor liceum powołuje nauczyciela na stanowisko wicedyrektora.
 25. Dyrektor liceum opracowuje zakres czynności i obowiązków wicedyrektorów i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkole.
 26. Dyrektor liceum odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 27. Dyrektor organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia, a w przypadku zagrożenia epidemicznego ustala zasady jej funkcjonowania zgodnie z wytycznymi GIS.
 28. Dyrektor opracowuje, na potrzeby organu prowadzącego, listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników oraz użyczenia sprzętu komputerowego, niezbędnego do aktywnego uczestnictwa ucznia w zdalnym nauczaniu.

§ 12

 1. W razie nieobecności dyrektora liceum, obowiązki dyrektora wypełnia wskazany w dokumentacji szkolnej wicedyrektor.

§ 13

 1. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
 2. Rada Pedagogiczna liceum zwoływana jest w przypadkach rozpatrywania spraw związanych z działalnością liceum lub zespołu w formie stacjonarnej lub zdalnej.
 3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
       1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
       2) przed końcem I półrocza;
       3) przed zakończeniem rocznych zajęć szkolnych;
       4) w miarę bieżących potrzeb.
 4. Zebrania mogą być organizowane także, na wniosek:
       1) przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
       2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
       3) organu prowadzącego;
       4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej liceum.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym.
 6. Dyrektor prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej liceum.
 8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala zmiany.
 9. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.
 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów obecności, co najmniej połowy jej członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym Rady Pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji.
 11. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin swojej działalności.
 12. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
       1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
       2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
       3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;
       4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
       5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
       6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
       1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
       2) projekt planu finansowego szkoły;
       3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
       4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 14. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ustala szkolny zestaw programów nauczania, a także szkolny zestaw podręczników.
 15. Rada Pedagogiczna opiniuje dopuszczane do użytku w liceum, przedstawiane przez nauczyciela lub zespoły nauczycieli, programy nauczania.
 16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
 17. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 18. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zapoznać się z treścią protokołu i zgłosić ewentualnie poprawki przewodniczącemu Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.
 19. Obecność na posiedzeniu Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.
 20. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu lub liceum.

§ 14

 1. W szkole działa Rada Rodziców.
 2. Działalność Rady Rodziców określa regulamin odrębny zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (opiekunów prawnych) uczniów. Wyboru przedstawiciela do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 4. Kompetencje Rady Rodziców:
       1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
       2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
  oraz potrzeb danego środowiska, skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców);
       3) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
       4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;
       5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
       6) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły;
       7) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na działalność szkoły.

§ 15

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”, który tworzą uczniowie szkoły.

 1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu młodzieży.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
 3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
       1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami;
       2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
       3) prawo do organizacji życia szkolnego;
       4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej;
       5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu;
       6) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
       7) prawo do przedstawiania opinii o pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyłania ze swojego składu Radę Wolontariatu, która ustala sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

§ 16
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

 1. Swobodne działanie i podejmowanie decyzji, rozwiązywanie różnych sytuacji konfliktowych jednostki lub grupy w ramach kompetencji określonych organów szkoły z zachowaniem zasad drogi służbowej.
 2. Dbałość o właściwy przepływ informacji między poszczególnymi organami szkoły.
 3. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży w szkole polega na:
        1) zapoznaniu rodziców na początku roku szkolnego za pośrednictwem wychowawcy klasy z wewnątrzszkolnym systemem;
       2) zapoznaniu zainteresowanych rodziców z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;
       3) zapoznaniu z kryteriami i zasadami oceniania zachowania;
       4) zapoznaniu rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy;
       5) udzielaniu rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu ucznia w ramach spotkań śródrocznych i w kontaktach indywidualnych;
       6) współpracy pedagoga szkolnego oraz przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z rodzicami w zakresie porad dotyczących zachowania ucznia w szkole i poza szkołą;
       7) zapraszaniu rodziców na ważniejsze uroczystości i imprezy szkolne oraz klasowe;
       8) współorganizowaniu imprez i wycieczek szkolnych.

§ 17

 1. Sporne sprawy i konflikty na terenie liceum rozwiązuje się następująco:
       1) konflikt pomiędzy uczniami tego samego oddziału, rozstrzyga wychowawca oddziału; Wychowawca może poprosić o pomoc w rozwiązaniu konfliktu pedagoga lub psychologa szkolnego. W sytuacji ostrego lub długotrwałego konfliktu o udział
  w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów;
       2) konflikt pomiędzy uczniami różnych oddziałów rozstrzyga pedagog szkolny/psycholog we współpracy z wychowawcami skonfliktowanych oddziałów; W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu
  wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów i ewentualnie dyrektor;
       3) konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem rozstrzyga wychowawca oddziału (pod warunkiem, że nie jest stroną konfliktu, w takim przypadku postępowanie wyjaśniające prowadzi dyrektor lub wicedyrektor liceum wspólnie z
  pedagogiem/psychologiem szkolnym). W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia;
       4) konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia rozstrzyga wicedyrektor/dyrektor liceum, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna, przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego szkołę;
       5) konflikt między nauczycielami rozstrzyga dyrektor liceum. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę;
       6) konflikt między nauczycielem a dyrektorem rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
 2. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, których posiedzenie dotyczy.
       1) Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.
       2) Z polubownego posiedzenia, w przypadku spraw dotyczących uczniów, sporządzany jest protokół, przechowywany u pedagoga lub psychologa szkolnego, a w przypadku spraw dotyczących nauczycieli u dyrektora liceum.
       3) W sytuacjach konfliktowych, w których stroną jest uczeń, ma on prawo do skorzystania z pomocy rzecznika praw ucznia, pedagoga, pracującego w zespole, psychologa szkolnego.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Szczegółowy kalendarz roku szkolnego w liceum określa dyrektor.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa, arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora liceum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 4. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego, dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.

§ 19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów uczących się w danym roku szkolnym, wszystkich obowiązujących przedmiotów objętych planem nauczania, zgodnym z programem nauczania.
 2. Oddział można podzielić na grupy, na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, na zajęciach z języków obcych, informatyki oraz wychowania fizycznego:
       1) liczebność oddziału wynosi 30 uczniów;
       2) podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów;
       3) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;
       4) w oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę;
       5) nauka języków obcych w grupach międzyoddziałowych, odbywa się na podstawie poziomu znajomości języka.
 3. Nauczyciele na początku roku szkolnego, przeprowadzają testy diagnozujące z przedmiotów maturalnych obowiązkowych tj. języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz innych według potrzeb.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 26 uczniów. W przypadku małej liczby chłopców lub dziewcząt, tworzy się grupy międzyoddziałowe.
 5. Nauczanie języków obcych może odbywać się w formie zajęć międzyoddziałowych, jeżeli powstanie grupa min. 12 chętnych uczniów do nauki danego języka i organ prowadzący szkołę, wyrazi zgodę na zorganizowanie takich zajęć.
 6. W szkole realizowane są zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Z uczestnictwa w tych zajęciach zwolnieni są tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej, co do udziału dzieci w tych zajęciach oraz ci uczniowie pełnoletni, którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału w tych zajęciach.
 7. Uczeń ma możliwość korzystania z internetu na terenie szkoły. Komputery są wyposażone w zabezpieczenia, blokujące dostęp do treści niecenzuralnych. Podczas lekcji uczniowie korzystają z zasobów internetu pod nadzorem nauczyciela.
 8. W szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny. Wymiana informacji między rodzicami i uczniami, a szkołą odbywa się głównie poprzez dziennik elektroniczny.
 9. Przeniesienie ucznia do równoległej klasy o tym samym lub innym rozszerzeniu przedmiotów, możliwe jest za zgodą dyrektora szkoły pod warunkiem wyrównania przez ucznia wszelkich różnic programowych, wynikających z ramowego planu nauczania. Różnice programowe należy uzupełnić poprzez zaliczenie materiału w formie sprawdzianu pisemnego, będącego częścią dokumentacji szkolnej.

§ 20

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
       1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
       2) dodatkowe zajęcia z religii/etyki oraz wychowanie do życia w rodzinie;
       3) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w tym:
          i. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
          ii. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć, został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Przerwa lekcyjna trwa 10 minut, tzw. długie przerwy trwają odpowiednio 20 i 15 minut.
 5. Zajęcia prowadzone są w systemie pięciodniowym i rozpoczynają się o godzinie 8:00.

§ 21

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 1. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, nauczycieli lub uczniów.
 2. Organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych określa, tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zaopiniowanego przez radę pedagogiczną arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.
 3. Zajęcia dodatkowe mogą mieć formę zajęć międzyoddziałowych.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dodatkowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 5. Zajęcia dodatkowe, tj. religia i etyka, podlegają ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i nie mają wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy (na ukończenie szkoły). Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy (na ukończenie szkoły).
 6. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza jednocześnie na zajęcia religii i etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych, wlicza się ocenę ustaloną jako średnią ocen klasyfikacyjnych, uzyskanych z tych zajęć.
 7. Celem zajęć nadobowiązkowych prowadzonych w szkole, jest zapewnienie rozwoju intelektualnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, umożliwienie wyrównania wiedzy.
 8. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny, odbywa się na zasadach powszechnej dostępności i nie narusza prawa ucznia do bezpłatnej nauki.
 9. Terminy zajęć dodatkowych nie mogą kolidować z zajęciami obowiązkowymi uczniów.
 10. Przebieg zajęć dodatkowych winien być systematycznie dokumentowany przez nauczyciela prowadzącego w elektronicznym dzienniku zajęć innych.
 11. O zorganizowaniu wszelkich zajęć nadobowiązkowych decyduje dyrektor, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów szkoły oraz posiadane środki finansowe.
 12. Wykaz zajęć nadobowiązkowych określa, corocznie dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
 13. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe, dwa razy do roku, przedkładają dyrektorowi sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.

§ 22

 1. Szkoła przyjmuje słuchaczy kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a uczelnią.
 2. Praktyki studenckie przeprowadzane na terenie szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 23

 1. Szkoła inicjuje udział młodzieży uzdolnionej w olimpiadach przedmiotowych, konkursach organizowanych przez towarzystwa naukowe i inne organizacje oraz stowarzyszenia w porozumieniu z MEN.
 2. Tryb i zasady przeprowadzania olimpiad i konkursów regulują odrębne przepisy.

§ 24

 1. W liceum może działać Szkolny Wolontariat.
 2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
       1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych po uzyskaniu akceptacji dyrektora;
       2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
       3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.
 4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu:
       1) dyrektor szkoły:
          i. powołuje Opiekuna Szkolnego Wolontariatu;
          ii. nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.
       2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu – Opiekun Samorządu Uczniowskiego;
       3) Przewodniczący Rady Wolontariatu – uczeń – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
       4) wolontariusze stali, tworzący Radę Wolontariatu – wybrani uczniowie współkoordynujący poszczególne akcje.
 5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
       1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;
       2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;
       3) rodziców;
       4) inne osoby i instytucje.
 6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 25

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:
       1) z niepełnosprawności;
       2) z niedostosowania społecznego;
       3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
       4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
       5) ze szczególnych uzdolnień;
       6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
       7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
       8) z choroby przewlekłej;
       9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
       10) z niepowodzeń edukacyjnych;
       11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
       12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 2. W liceum udziela się uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
       1) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
       2) indywidualną pomoc nauczycieli w poszczególnych przypadkach;
       3) organizację zajęć dodatkowych;
       4) realizację programu z zakresu doradztwa zawodowego.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i może być udzielana we współpracy z:
       1) rodzicami uczniów;
       2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
       3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
       4) innymi szkołami;
       5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 4. Formami współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną mogą być:
       1) indywidualne konsultacje ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
       2) udział przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub za jego zgodą;
       3) spotkania uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie liceum.
 5. Przypadki, w których można prosić o spotkanie z przedstawicielem poradni psychologiczno-pedagogicznej:
       1) wsparcie rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawców w pełnieniu funkcji wychowawczej;
       2) wsparcie w wyborze studiów lub zawodu;
       3) wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji do jakich dochodzi na terenie liceum między uczniami, czy między uczniem, a nauczycielem;
       4) w miarę potrzeb wynikających ze zmiany prawa lub sytuacji w szkole.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w liceum jest udzielana z inicjatywy:
       1) ucznia;
       2) rodziców ucznia;
       3) dyrektora liceum;
       4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
       5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
       6) poradni;
       7) pracownika socjalnego;
       8) asystenta rodziny;
       9) kuratora sądowego;
       10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 7. W liceum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 26

 1. Do zadań nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w liceum należy w szczególności:
       1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
       2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
       3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
       4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
       5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 2. Nauczyciele oraz specjaliści w liceum prowadzą w szczególności:
       1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
          i. trudności w uczeniu się oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
          ii. szczególnych uzdolnień;
          iii. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista, niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę oddziału.
 4. Wychowawca oddziału informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach określonych w liceum, wychowawca oddziału ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 6. Wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi podmiotami.
 7. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wychowawca planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji dotychczas udzielanej pomocy.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

§ 27

 1. W szkole mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne.
 2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
 3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków finansowych, mogą być podjęte po uprzedniej zgodzie organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań.
 5. Rekrutacja do oddziałów lub grup, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
 6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 7. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym przez przepisy Ustawy o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów określonych w odrębnych przepisach.
 8. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu lub innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu lub innowacji. Uchwała taka może zostać podjęta po uzyskaniu:
       1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie lub innowacji;
       2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu lub innowacji na jego prowadzenie w szkole.

§ 28

 1. Dyrektor powierza każdy oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej, jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej – wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

§ 29

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia:
       1) klasopracownie z niezbędnym wyposażeniem;
       2) pracownię komputerową;
       3) bibliotekę;
       4) gabinet pielęgniarski;
       5) gabinet stomatologiczny;
       6) gabinet pedagoga i psychologa;
       7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
       8) zespół pomieszczeń i urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
       9) pomieszczenia do działalności organizacji uczniowskich;
       10) szatnie;
       11) stołówkę;
       12) aulę.
 2. Zasady korzystania określają stosowne regulaminy.

§ 30

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.
 2. Organizacja biblioteki:
       1) lokal biblioteki składa się z magazynu zbiorów i wypożyczalni ze stanowiskami do opracowywania zbiorów;
       2) czas pracy biblioteki – biblioteka udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu, godziny pracy dostosowane są do zajęć lekcyjnych uczniów;
       3) rodzaje zbiorów gromadzonych przez bibliotekę:
          i. wydawnictwa informacyjne i albumowe;
          ii. lektury do języka polskiego;
          iii. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej;
          iv. czasopisma dla młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;
          v. podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc pracy dydaktyczno-wychowawczej;
          vi. materiały audiowizualne;
          vii. dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej.
       4) szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określa Regulamin Biblioteki Szkolnej, uwzględniający procedury wdrożone na czas zagrożenia epidemicznego.
 3. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
       1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
          i. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł, w tym tworzenie mediateki;
          ii. pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;
          iii. udzielanie porad bibliograficznych.
       2) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;
       3) tworzenie warunków poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną:
          i. pełna komputeryzacja biblioteki szkolnej (katalogi komp., dostęp do Internetu);
          ii. wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne;
          iii. aktualizacja katalogów, kartotek, teczek tematycznych;
       4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów – prowadzenie rozmów na tematy dotyczące przeczytanych książek, zainteresowań, dalszego kształcenia i wyboru zawodu;
       5) różnorodne formy popularyzacji czytelnictwa: imprezy, konkursy, wystawy, kiermasze, działalność informacyjna, wizualna i słowna zbiorów biblioteki i czytelnictwa.
 4. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami:
       1) współpraca z uczniami:
          i. poradnictwo w wyborach czytelniczych;
          ii. pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, wyborze uczelni;
          iii. pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów.
       2) współpraca z nauczycielami:
          i. udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie źródeł i opracowań na lekcje i zajęcia, szkolenia itp.;
          ii. uzgadnianie z nauczycielami zakupu nowości;
          iii. umieszczanie wykazów nowości w pokoju nauczycielskim;
          iv. współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad;
          v. udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań;
          vi. pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie.
       3) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami):
          i. podczas zebrań z rodzicami oraz w kontaktach indywidualnych nauczyciele biblioteki udzielają informacji rodzicom na temat wykorzystania przez uczniów zasobów biblioteki;
       4) nauczyciele biblioteki na bieżąco współpracują z innymi bibliotekami.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 31

 1. W Zespole funkcjonują następujące stanowiska pracy:
       1) pedagogiczne –nauczyciele –należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w odrębnych przepisach;
       2) niepedagogiczne.
 2. Zasady i warunki zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 32

W Zespole tworzy się stanowiska niepedagogiczne:
     1) stanowiska kierownicze urzędnicze:
        i. główna księgowa.
     2) stanowiska urzędnicze:
        i. specjalista do spraw ekonomicznych;
        ii. specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
     3) stanowiska pomocnicze i obsługi:
        i. sekretarka;
        ii. kierownik gospodarczy;
        iii. konserwator;
        iv. sprzątaczka;
        v. ratownik.

§ 33

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela należy:
       1) realizacja prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;
       2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
       3) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
       4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawane potrzeby ucznia;
       5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, przestrzeganie przepisów i ustaleń Rady Pedagogicznej dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
       6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnej wiedzy poprzez aktywny udział w pracy samokształceniowej i w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
 3. Do obowiązków nauczyciela należy:
       1) znajomość oraz przestrzeganie Statutu szkoły, ustaw, regulaminów, procedur, instrukcji i bieżących zarządzeń dyrektora szkoły;
       2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych;
       3) dbałość o jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
       4) realizacja założeń programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
       5) systematyczne, jawne, bezstronne i obiektywne ocenianie, sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz informowanie rodziców o sukcesach i trudnościach w nauce;
       6) poinformowanie dyrektora szkoły o wyborze podręcznika i programu nauczania;
       7) czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz nieujawnianie poruszanych na posiedzeniach spraw;
       8) udział w pracach zespołów nauczycielskich;
       9) uczestniczenie w indywidualnych konsultacjach organizowanych podczas zebrań z rodzicami;
       10) sumienne pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
       11) opracowanie zasad oceniania i wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
       12) staranne i terminowe prowadzenie obowiązującej w szkole dokumentacji zapewniającej ciągłość i skuteczność pracy wychowawczej i organizacyjnej.
 4. Nauczyciel ma prawo do:
       1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu. W przypadku naruszenia tego prawa może odwołać się do Rady Pedagogicznej i innych właściwych przewidzianych prawem instytucji;
       2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych;
       3) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, starszych kolegów i instytucji oświatowych;
       4) zgłaszania do dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą szkoły;
       5) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych i ich wdrażania po akceptacji przez właściwe organy szkoły;
       6) otrzymywania nagród za wyróżniającą pracę wychowawczo-dydaktyczną lub inne szczególne dokonania;
       7) wyboru treści nauczania wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe;
       8) ubiegania się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego – zgodnie z odrębnymi przepisami;
       9) obrony ze strony dyrektora, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;
       10) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
       11) korzystania podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
       12) opiniowania oceny zachowania, jaką zamierza wystawić wychowawca klasy.
 5. Nauczyciel odpowiada:
       1) służbowo przed dyrektorem liceum i organem prowadzącym szkołę za:
          i. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa;
          ii. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
          iii. służbowo przed władzami liceum, ewentualnie cywilnie lub karnie za: tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach z uczniami oraz w czasie dyżurów mu przydzielonych, nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia liceum jemu przydzielonych, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli polega na:
       1) pogłębianiu wiedzy metodycznej z zakresu wychowania, nauczania i opieki;
       2) udziale w pracy zespołów przedmiotowych;
       3) podejmowaniu prób nowatorskich, wzbogacających proces nauczania wychowania i opieki;
       4) gromadzeniu materiałów metodycznych i pomocy dydaktyczno-wychowawczych;
       5) udziale w kursach i szkoleniach, naradach i konferencjach organizowanych przez dyrekcję oraz placówki oświatowe.
 7. Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie ma prawo do szczególnej opieki ze strony dyrektora i Rady Pedagogicznej.
 8. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnymi procedurami i kryteriami oceny pracy nauczyciela.

§ 34

 1. W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe lub międzyprzedmiotowe. W szkole mogą być tworzone inne zespoły problemowo-zadaniowe w zależności od potrzeb.
 2. Pracą zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Cele i zadania zespołów obejmują:
       1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
       2) wspólne opiniowanie przygotowanych przez poszczególnych nauczycieli liceum projektów testów, rozkładów materiału, konspektów, pomocy dydaktycznych;
       3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;
       4) organizowanie doradztwa metodycznego oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i doskonalenia zawodowego;
       5) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych liceum;
       6) koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 4. Zespół ma prawo do:
       1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w całym cyklu kształcenia;
       2) ustalania indywidualnych programów;
       3) wnioskowania do wychowawcy oddziału w sprawie ustalenia oceny z zachowania uczniów;
       4) wnioskowania do dyrektora liceum i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

§ 35

 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:
       1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego z uczniów;
       2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;
       3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół;
       4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych;
       5) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
       6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez ucznia na zajęcia lekcyjne;
       7) pomaganie w realizacji i udział w życiu kulturalnym klasy;
       8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
       9) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej;
       10) informowanie innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
       11) planowanie we współpracy z rodzicami lub pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami, form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 2. Początkujący nauczyciel wychowawca ma prawo zwrócić się o pomoc merytoryczną i metodyczną do:
       1) dyrektora liceum;
       2) nauczyciela opiekuna, innych nauczycieli;
       3) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
       4) innych instytucji oświatowych i naukowych.

§ 36

 1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole i placówce należy w szczególności:
       1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu, szkoły i placówki;
       2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
       3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
       4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
       5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
       6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
       7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
       8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
          i. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;
          ii. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 37

 1. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania w szczególności:
       1) gromadzi, zgodnie z postulatami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowywania bibliotecznego;
       2) gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne;
       3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych;
       4) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami;
       5) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych;
       6) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej;
       7) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa;
       8) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych;
       9) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem;
       10) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację;
       11) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.
 2. Współpraca bibliotekarza z nauczycielami polega na:
       1) udostępnianiu księgozbiorów na zajęcia edukacyjne i poza nimi;
       2) pomoc w wyborze pozycji książkowych do celów dydaktyczno-wychowawczych;
       3) informowanie o nowościach zarówno na rynku wydawniczym jak i w księgozbiorze szkoły.
 3. Współpraca bibliotekarza z uczniem polega na:
       1) udostępnianiu księgozbiorów na zajęcia edukacyjne i poza nimi;
       2) pomoc w wyborze pozycji książkowych do celów dydaktycznych;
       3) informowanie o nowościach zarówno na rynku wydawniczym jak i w księgozbiorze szkoły;
       4) organizowanie lekcji bibliotecznych;
       5) zapoznaniu uczniów klas pierwszych z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej.
 4. Współpraca z rodzicami polega na:
       1) informowaniu rodziców o stanie czytelnictwa podczas zebrań ogólnych lub poprzez wychowawców klas;
       2) informowaniu o zaległościach w oddawaniu udostępnionych zbiorów.


ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE

§ 38

 1. Uczeń ma prawo do:
       1) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych;
       2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
       3) poznania obowiązujących wewnątrzszkolnych zasad oceniania, programu wychowawczo-profilaktycznego;
       4) uzyskania dodatkowej pomocy od poszczególnych nauczycieli w celu nadrobienia zaległości spowodowanych reprezentowaniem szkoły na zewnątrz w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.;
       5) występowania z inicjatywą dodatkowej pomocy w opanowaniu materiału, uczynić to może również samorząd klasowy, szkolny lub wychowawca;
       6) nieotrzymywania w klasie I ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie;
       7) korzystania z biblioteki zgodnie z regulaminem biblioteki;
       8) wykorzystania całej przerwy międzylekcyjnej na odpoczynek;
       9) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących działalności szkoły do wychowawcy i nauczycieli za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego lub innych organizacji młodzieżowych oraz w sprawach ogólnoszkolnych do dyrekcji szkoły;
       10) zgłaszania postulatów w sprawach imprez klasowych do wychowawcy klasy;
       11) informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi na miesiąc przed wystawieniem ocen;
       12) indywidualnego toku nauczania;
       13) odwołania od zastosowanych kar.

§ 39

 1. Obowiązki ucznia w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie:
       1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
       2) zmieniać w szkole obuwie na „miękkie”;
       3) szanować sprzęt szkolny;
       4) szanować cudzą własność;
       5) respektować ogólnie przyjęte normy społeczne;
       6) dbać o dobre imię szkoły.
 2. Obowiązki ucznia w zakresie usprawiedliwiania w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
       1) uczeń powinien punktualnie przybywać na zajęcia lekcyjne;
       2) w przypadku spóźnienia się ma obowiązek uczestniczenia w lekcji, nie może przebywać poza salą, w której odbywają się zajęcia;
       3) przybycie ucznia do klasy do 15 min. od rozpoczęcia lekcji traktuje się jako spóźnienie;
       4) fakt spóźnienia się na lekcję odnotowuje w dzienniku elektronicznym nauczyciel prowadzący zajęcia;
       5) zwolnienia z lekcji dokonuje nauczyciel wychowawca lub nauczyciel prowadzący daną lekcję na pisemną prośbę rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Fakt zwolnienia z lekcji odnotowuje w dzienniku elektronicznym nauczyciel prowadzący zajęcia;
       6) termin usprawiedliwiania nieobecności wynosi jeden tydzień od momentu powrotu ucznia do szkoły:
          i. nieobecności ucznia, który nie ukończył 18 lat, usprawiedliwiają rodzice (prawni opiekunowie) przede wszystkim poprzez dziennik elektroniczny. Wychowawca, w cyklu miesięcznym, podlicza frekwencję i w ciągu pierwszego tygodnia następnego miesiąca składa pedagogowi pisemny wykaz uczniów, których nieobecności nieusprawiedliwione w danym miesiącu przekroczyły 50%. Jeżeli nieobecność ucznia w szkole nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, wychowawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia najpóźniej w ciągu tygodnia, np. poprzez dziennik elektroniczny. Pedagog informuje o nieobecnościach uczniów dyrektora szkoły, który wszczyna postępowanie egzekucyjne na podstawie odrębnych przepisów;
          ii. uczeń, który ukończył 18 lat, ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej w ciągu tygodnia od ostatniej nieobecności. Usprawiedliwienie to podlega ocenie wychowawcy, co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole;
 3. Obowiązki ucznia w zakresie noszenia odpowiedniego stroju:
       1) podczas uroczystości szkolnych takich jak: rozpoczęcie roku szkolnego, dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona oraz zakończenie roku szkolnego obowiązuje uczniów strój odświętny;
       2) dbać o estetyczny wygląd na co dzień.
 4. Niedozwolone jest:
       1) przychodzenie na zajęcia w strojach „wyzywających”, niestosownych, naruszających zasady obyczajowości i inne przyjęte normy”;
       2) noszenie emblematów propagujących negatywne ideologie;
       3) palenie papierosów (w tym e-papierosów) na terenie szkoły oraz w miejscach publicznych;
       4) spożywanie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły;
       5) posiadanie, rozprowadzanie i przebywanie pod wpływem środków odurzających.
 5. Obowiązki ucznia z uwzględnieniem warunków korzystania w czasie lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
       1) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, chyba że nastąpi to za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia; poza tym jednym szczególnym przypadkiem urządzenia powinny być wyłączone i schowane;
       2) naruszenie przez ucznia regulaminu skutkuje wpisaniem komunikatu do rodzica w dzienniku elektronicznym, a w dalszej konsekwencji wezwaniem rodzica do szkoły, celem poinformowania go o możliwości obniżenia oceny zachowania; Osoby łamiące regulamin w tym zakresie nie powinny mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna;
       3) poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie cichym;
       4) na zajęciach lekcyjnych oraz podczas przerw, obowiązuje zakaz nagrywania na nośnikach informacji, dźwięków i obrazów oraz rozpowszechniania ich bez zgody dyrektora;
       5) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.
 6. Obowiązkiem ucznia jest właściwe zachowanie się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

§ 40

Statut Szkoły określa rodzaje nagród i warunki ich przyznawania oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.

 1. Nagrody:
       1) za bardzo dobre wyniki w nauce:
          i. świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klas I-IV, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią ocen 4,75 i więcej oraz przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
          ii. nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem;
          iii. statuetkę „Kraszaka” otrzymują absolwenci z najwyższą średnią ocen; ich liczbę ustala się biorąc pod uwagę wyniki w nauce oraz posiadane środki finansowe;
          iv. klasa lub inny zespół uczniowski może otrzymać także inną nagrodę zbiorową za szczególne osiągnięcia.
       2) nagrody książkowe za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych;
       3) nagrody książkowe za 100% frekwencję:
          i. klasy I, II i III frekwencja uzyskana w danym roku szkolnym;
          ii. klasy IV frekwencja za czteroletni okres nauki w szkole.
     4) nagrody książkowe za wybitne osiągnięcia sportowe.
 2. Szkoła może przyznać Nagrodę Józefa osobom szczególnie zasłużonym za osiągnięcia i działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej i lokalnej.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), a także inni uczniowie i pracownicy szkoły mają prawo zgłosić zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora liceum w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia, w którym nagrodę przyznano.
 4. Dyrektor, po rozpatrzeniu sprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni, ma prawo utrzymać nagrodę, przyznać nagrodę wyższą lub cofnąć przyznaną nagrodę.
 5. Uczeń może zrezygnować z przyznanej nagrody bez podawania przyczyny. Rezygnacja powinna być w formie pisemnej.

§ 41

 1. Uczniowi może być udzielona kara za:
       1) niszczenie mienia szkolnego, wandalizm;
       2) naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej, brak kultury osobistej i jawne łamanie zasad kulturalnego życia w grupie, niesubordynację wobec dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
       3) notoryczne zaniedbania w nauce;
       4) naruszenie nietykalności cielesnej;
       5) brutalność, wulgarność wobec nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
       6) rozpowszechnianie patologii społecznej;
       7) opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
       8) grupowe opuszczenie zajęć lekcyjnych;
       9) wizerunek niezgodny z określonym w Statucie Szkoły;
       10) używanie w czasie lekcji telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych;
       11) włamanie do dziennika elektronicznego;
       12) udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;
       13) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
       14) palenie papierosów (w tym e-papierosów), picie alkoholu, używanie środków odurzających, wnoszenie wszelkich używek i próby handlu nimi na terenie szkoły, w jej bezpośrednim sąsiedztwie (dotyczy to również wszystkich imprez organizowanych przez szkołę);
       15) wykroczenie wobec prawa, np. kradzież, pobicie, fałszowanie dokumentów;
       16) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie komputerów i sieci internetowej, naruszające dobro osobiste innych użytkowników, zniesławienie ich oraz wizerunku szkoły;
       17) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego.
 2. Gradacja kar:
       1) odnotowanie informacji o naruszeniu zapisów Statutu Szkoły w dzienniku elektronicznym (uwaga);
       2) upomnienie udzielone przez wychowawcę indywidualnie;
       3) udzielenie upomnienia przez dyrektora;
       4) odwołanie ucznia z pełnionych funkcji w szkole, zawieszenie go w prawach reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz pozbawienie go przywilejów uczniowskich, takich jak możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, udział w wycieczkach szkolnych;
       5) udzielenie nagany z ostrzeżeniem przez dyrektora szkoły w formie pisemnej z wpisem do akt ucznia;
       6) kara pieniężna za świadomą dewastację mienia szkolnego w wysokości pokrywającej rzeczywiste szkody;
       7) dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
          i. świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu innych uczniów lub pracowników szkoły;
          ii. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
          iii. fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie ich godności, uczuć religijnych i patriotycznych;
          iv. udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa.
       8) zgłoszenie sprawy na policję lub do sądu w przypadku, gdy:
          i. rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub nie zjawiają się na jej wezwania;
          ii. szkoła wykorzystała wszystkie jej dostępne środki wychowawcze (rozmowa z wychowawcą, dyrektorem, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;
          iii. dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa;
          iv. szkoła dowiedziała się o dokonaniu przez ucznia czynów ściganych z urzędu, w szczególności świadczących o demoralizacji ucznia, polegających na: naruszeniu zasad współżycia społecznego, popełnieniu czynu zabronionego, systematycznym uchylaniu się od obowiązku nauki, używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianiu nierządu, włóczęgostwie, udziale w grupach przestępczych;
       9) skreślenie z listy uczniów (tylko w przypadku uczniów pełnoletnich).
 3. Informowanie o karach i nagrodach:
       1) wychowawca informuje rodzica o zastosowanej wobec ucznia karze, w wypadku rażącego naruszenia przez ucznia postanowień Statutu Szkoły rodzic otrzymuje informację na piśmie;
       2) wychowawca informuje ustnie rodzica o przyznanych uczniowi wyróżnieniach i nagrodach.
 4. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy mają prawo złożenia skargi do dyrektora szkoły oraz odwołania się od kary.

§ 42

 1. Ustala się następujący tryb odwołania się od kary:
       1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od otrzymanej przez ucznia kary za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy do:
          i. dyrektora zespołu;
          ii. rady pedagogicznej;
       2) odwołanie z umotywowaniem składa się na piśmie, w terminie 7 dni od otrzymania kary;
       3) odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor zespołu, wychowawca oddziału, pedagog lub psycholog;
       4) odpowiedzi udziela się uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na piśmie.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o karze w terminie 7 dni w przypadku:
       1) niepoinformowania rodziców o zastosowaniu kary wobec ucznia;
       2) jeżeli wychowawca nie wykorzystał wszystkich możliwych środków wychowawczych;
       3) jeżeli nie zgadzają się z rodzajem wymierzonej kary i przedstawiają nieznane okoliczności, mogące mieć wpływ na jej wymierzenie.

§ 43

Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów (jeśli nie podlega on obowiązkowi nauki):

 1. Dyrektor liceum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Brak opinii Samorządu nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Skreśleniu z listy uczniów może podlegać uczeń, który:
       1) rozprowadza narkotyki w szkole lub poza nią;
       2) przebywa w szkole pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
       3) działa w nieformalnych grupach takich jak: bandy młodzieżowe i gangi oraz brał udział w napadach, bójkach, kradzieżach i wymuszeniach;
       4) jest agresywny i stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych;
       5) dopuszcza się aktów wyjątkowego wandalizmu w szkole i poza nią;
       6) systematyczne uchyla się od obowiązku nauki;
       7) świadome podejmuje działania stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, innych uczniów lub pracowników szkoły;
       8) mimo podjętych środków wychowawczych (np. nagana dyrektora), nie wykazuje poprawy zachowania;
       9) wyrok w sprawie karnej ciążący na uczniu jest wskazaniem do usunięcia ucznia ze szkoły.
 3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie postępowania odwoławczego, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, uczeń zachowuje prawo uczęszczania do szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 44

 1. Ocenianiu podlegają:
       1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
       2) zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
       1) bieżące monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
       2) oparcie pracy edukacyjnej na podstawie programowej;
       3) zwiększenie rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych w ramach finalnej oceny przedmiotowej uczniów;
       4) wdrażanie uczniów do efektywnej pracy;
       5) rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej;
       6) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy;
       7) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia;
       8) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.
 5. Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów opartych na podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:
       1) osiągania wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów;
       2) komunikacyjnych, a zwłaszcza:
          i. komunikacja werbalna w języku polskim i językach obcych;
          ii. umiejętność poszukiwania i analizowania informacji;
          iii. umiejętność posługiwania się komputerem.
       3) społecznych, a zwłaszcza:
          i. współpracy w grupie i w klasie;
          ii. brania na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań;
          iii. ponoszenia konsekwencji;
          iv. komunikacji interpersonalnej przejawiającej się w wyrażaniu opinii, obronie stanowiska;
          v. rozwiązywania konfliktów.
       4) psychologicznych, a zwłaszcza:
          i. poczucia własnej wartości;
          ii. samoświadomości;
          iii. samodyscypliny;
          iv. motywacji;
          v. elastyczności dawania sobie rady w sytuacjach trudnych i problemowych.
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
       1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
       2) bieżące ocenianie i klasyfikacja półroczna, według skali i w form przyjętych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej;
       3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
       4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec I półrocza i koniec roku szkolnego oraz warunki ich poprawiania.
 7. Rola nauczyciela:
       1) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz rodziców obecnych na zebraniu o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; fakt ten jest odnotowany w protokole zebrań z rodzicami;
       2) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania, klasyfikowania i zasadach oceniania zachowania; fakt ten jest odnotowany w protokole zebrań z rodzicami;
       3) wychowawca zobowiązany jest zapoznać rodziców z treścią Statutu Szkoły na jednym z zebrań; fakt ten jest odnotowany w protokole zebrań z rodzicami.

§ 45

Ocenianie opiera się na wymaganiach edukacyjnych określonych w podstawie programowej i programach nauczania, ustalonych dla poszczególnych przedmiotów. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. W ocenianiu bieżącym oraz śródrocznym i rocznym ustala się oceny w następującej skali:
       1) stopień celujący – 6 – „cel”;
       2) stopień bardzo dobry – 5 – „bdb”;
       3) stopień dobry – 4 – „db”;
       4) stopień dostateczny – 3 – „dst”;
       5) stopień dopuszczający – 2 – „dop”;
       6) stopień niedostateczny – 1 – „ndst”.
 2. Oceny cząstkowe mogą być poszerzone o znaki „+” i „-”.
 3. Uczeń otrzymuje dwa razy w roku ocenę klasyfikacyjną. Oceny te są wystawiane na podstawie ocen cząstkowych. Ocena klasyfikacyjna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 4. Ocena roczna winna uwzględniać ocenę klasyfikacyjną śródroczną.
 5. Ustala się następującą punktację procentową prac pisemnych:
       1) niedostateczny – 0 – 39%;
       2) dopuszczający – 40 – 55%;
       3) dostateczny – 56 – 75%;
       4) dobry – 76 – 90%;
       5) bardzo dobry – 91 – 100%;
       6) celujący – 100%, wymagania ponadprogramowe.
 6. W ocenianiu postępów uczniów w nauce stosuje się średnią ważoną.
       1) oceny mają przypisane wagi: 1,2,3:
          i. waga 3: konkursy, olimpiady, zawody, sprawdziany i prace klasowe pisane w warunkach stacjonarnych w szkole;
          ii. waga 2: kartkówki pisane w szkole, odpowiedzi ustne oraz prace klasowe i sprawdziany pisane zdalnie;
          iii. waga 1: inne, np. praca na lekcji, zadania domowe, referaty, prace pisemne wykonywane zdalnie z wykorzystaniem platform e-learningowych.
       2) szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele w zespołach przedmiotowych na początku roku szkolnego;
       3) w przypadku stosowania wagowego systemu oceniania należy uwzględnić następujące progi dla oceny śródrocznej i końcowo rocznej:
          i. poniżej 1,60: niedostateczny;
          ii. od 1,60: dopuszczający;
          iii. od 2,60: dostateczny;
          iv. od 3,60: dobry;
          v. od 4,60: bardzo dobry.
          vi. wymagania ponadprogramowe, sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach: celujący.
 7. Nauczyciel ma możliwość podwyższenia oceny wynikającej ze średniej ważonej, po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji ucznia.
 8. Kryteria na poszczególne oceny dla obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych:
       1) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności;
       2) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości wynikających z programu nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
       3) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie zadowalającym oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
       4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
       5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu danej klasy oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, stosując je w praktyce;
       6) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące całość wymagań programowych nauczanego przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 9. Ocena klasyfikacyjna z zajęć dodatkowych winna być oceną pozytywną.
 10. Nauczyciel przedmiotu na zajęciach organizacyjnych informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 11. Nauczyciel wychowawca informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów powiadamiani są na pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy.
 13. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 14. W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe są oceniane wg skali przyjętej w Statucie Szkoły.

§ 46

PROCEDURY SPRAWDZANIA STOPNIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

 1. Formy i narzędzia oceniania powinny być dobrane stosownie do możliwości klasy i poszczególnych jej uczniów, winne umożliwić poznanie i zdiagnozowanie stopnia opanowania, zrozumienia i umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy przez ucznia.
 2. Szczegółowe obszary wymagań z poszczególnych przedmiotów winny znaleźć się w przedmiotowych zasadach oceniania.
 3. Proponowane formy oceniania:
       1) prace pisemne (sprawdziany opisowe, testy standaryzowane, dyktanda, referaty pisemne, pisemne prace domowe);
       2) wypowiedzi ustne (rekapitulacja wtórna i pierwotna, przygotowanie i prowadzenie lekcji, wygłoszenie referatu, udział w dyskusji);
       3) testy (na zasadach pracy klasowej);
       4) kartkówki (nie są na prawach form pisemnych) /maksymalnie 3 lekcje/ (5 – 15 min), występują jako forma sprawdzenia zadania domowego bądź odpowiedź – nie są zapowiadane;
       5) inne formy (praca badawcza pod kierunkiem nauczyciela, doświadczenie, ocena pracy w zespole, prace w formie elektronicznej, np. z wykorzystaniem platformy e-learningowej itp.).
 4. Kontrola osiągnięć uczniów musi być prowadzona systematycznie. W przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze 1 godziny w tygodniu ocenę śródroczną i końcowo roczną ustala się na podstawie minimum 2 ocen cząstkowych, w pozostałych przypadkach na podstawie minimum trzech.
 5. Nauczyciel ustnie uzasadnia wystawioną ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel w ciągu 3 dni uzasadnia wystawioną cenę w formie pisemnej.
 6. Nauczyciel informuje uczniów o przewidzianej pisemnej kontroli wiadomości lub o powtórzeniu ustnym z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel udostępnia uczniom w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od momentu ich przeprowadzenia.
 7. W ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć nie więcej niż trzy prace klasowe i jedno ustne powtórzenie. W ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej i powtórzenia ustnego.
 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Przy czym nauczyciel umożliwia obejrzenie prac przez uczniów, a następnie je zabiera i przechowuje te prace do końca półrocza.
 10. Oceny z pisemnych prac ucznia są jawne. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie lub jeśli jest taka wola wnioskodawców pisemnie ustaloną ocenę. Na prośbę uczniów lub ich rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić pisemnie wystawioną przez siebie ocenę, przy czym:
       1) prośba powinna być złożona na piśmie na ręce dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od momentu otrzymania oceny;
       2) nauczyciel ma 3 dni, od momentu przekazania przez dyrektora szkoły prośby rodzica lub ucznia na przygotowanie i złożenie pisemnego uzasadnienia oceny;
       3) nauczyciel składa uzasadnienie oceny na ręce dyrektora szkoły, który zapoznaje się z nim i przekazuje je wnioskodawcy.
 11. Prace klasowe są obowiązkowe.
 12. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu z całą klasą, jest zobowiązany to uczynić na najbliższej godzinie lekcyjnej z danych zajęć edukacyjnych; w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym z nauczycielem:
       1) w przypadku dłuższej nieobecności (ponad tydzień) uczeń po powrocie do szkoły nie jest pytany przez jeden dzień;
       2) jeżeli nieobecność trwała dłużej niż dwa tygodnie uczniowi przysługuje trzydniowy okres ochronny;
       3) termin zaliczenia planowych prac pisemnych powinien uzgodnić z nauczycielem.
 13. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną. Poprawy dokonuje tylko jeden raz i nie później niż w ciągu tygodnia od daty otrzymania wyników.
 14. Prace pisemne są samodzielne. Wszelkie stwierdzone próby niesamodzielnej pracy skutkują wystawieniem oceny niedostatecznej.
 15. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotów realizowanych w postaci trzech i więcej godzin lekcyjnych oraz raz w semestrze w przypadku przedmiotu realizowanego na jednej i dwóch godzinach tygodniowo:
       1) nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak pracy domowej i/lub wiedzy wymaganej na daną lekcję;
       2) nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z pracy na lekcji; praca ucznia na lekcji nadal podlega ocenianiu;
       3) fakt nieprzygotowania winien być zgłoszony przez dyżurnego klasowego na początku lekcji w formie pisemnej; w wypadku niepoinformowania nauczyciela uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną;
       4) zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie dotyczy wcześniej zapowiadanych powtórzeń, prac klasowych oraz lektur obowiązkowych z języka polskiego.
 16. Jeżeli uczniowi na koniec półrocza/roku wypada ocena niedostateczna, wychowawca poinformowany przez nauczyciela przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacją zawiadamia rodziców wysyłając informację poprzez dziennik elektroniczny. Wychowawca monitoruje odbiór wiadomości i w razie konieczności powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) w tradycyjny sposób. Wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją jest równoznaczne z poinformowaniem ucznia o zagrożeniu.
 17. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego półrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną i proponowaną ocenę wpisać do dziennika elektronicznego.
 18. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i postępach ucznia przekazywane są drogą elektroniczną.

§ 47

ZASADY DOSTOSOWYWANIA WYMAGAŃ W STOSUNKU DO UCZNIÓW, U KTÓRYCH STWIERDZONO TRUDNOŚCI W UCZENIU LUB DEFICYTY ROZWOJOWE

 1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
       1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
       2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
       3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
       4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
       5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 2. Dyrektor liceum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego:
       1) w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 2 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
       2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: zwolniony lub zwolniona.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii i pisemnego wniosku przedłożonego do dyrektora przez rodziców (prawnych opiekunów). W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na dane zajęcia i przez okres zwolnienia, nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się: zwolniony lub zwolniona.

§ 48

 1. Egzamin klasyfikacyjny:
       1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania;
       2) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
       3) na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
       4) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
          i. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
          ii. spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
       5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 lit. ii., nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;
       6) uczniowi, o którym mowa w pkt. 4 lit. ii., zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania;
       7) egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
       8) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
       9) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń jest nieklasyfikowany, podaje uczniowi zakres materiału zgodny z podstawą programową i realizowanym przez siebie programem nauczania, określa wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez zdającego każdej z ocen oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania poszczególnych części egzaminu klasyfikacyjnego;
       10) nauczyciel podaje uczniowi wymagania na egzamin klasyfikacyjny najpóźniej do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wymagania muszą być zaakceptowane przez dyrektora;
       11) pytania egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia do akceptacji dyrektorowi nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń jest nieklasyfikowany;
       12) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 lit. ii., przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
          i. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
          ii. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
       13) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4 lit. ii., oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;
       14) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora;
       15) egzamin klasyfikacyjny z zakresu pierwszego okresu winien odbyć się w terminie uzgodnionym z zainteresowanym i jego rodzicami (opiekunami), przed radą klasyfikacyjną;
       16) uczeń ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z języka obcego, którego uczył się poza szkołą, a nie w ramach programu swojej klasy;
       17) egzamin z języka obcego może zdawać okresowo lub rocznie przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły. Zakres materiału obejmuje podstawowy program nauczania danego języka;
       18) komisję do przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego powołuje dyrektor oraz określa jej skład. W skład komisji wchodzą:
          i. dyrektor szkoły – przewodniczący;
          ii. nauczyciel przedmiotu – członek;
          iii. drugi nauczyciel przedmiotu lub nauczyciel pokrewnego przedmiotu – członek;
       19) egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej i pisemnej. Obejmuje zakres materiału danego półrocza. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
          i. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
          ii. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
          iii. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
          iv. imię i nazwisko ucznia;
          v. zadania egzaminacyjne,
          vi. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
       20) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: nieklasyfikowany lub nieklasyfikowana.
       21) uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna;
       22) uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;
       23) na wniosek ucznia lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) w obecności dyrektora szkoły.

§ 49

 1. Egzamin poprawkowy:
       1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
  z dwóch zajęć edukacyjnych, w szczególności, jeśli uczeń:
          i. korzystał z form pomocy w nauce proponowanych przez szkołę i wykazał chęć poprawy ocen cząstkowych;
          ii. nie opuszczał bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu. Rada Pedagogiczna może brać pod uwagę informacje o sytuacji rodzinnej ucznia zebrane przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego;
       2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
       3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich;
       4) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną, podaje uczniowi zakres materiału zgodny z podstawą programową i realizowanym przez siebie programem nauczania, określa wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez zdającego oceny programowo wyższej oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania poszczególnych części egzaminu poprawkowego;
       5) wymagania te sporządzane są w formie pisemnej, zaakceptowanej przez dyrektora, podpisanej przez nauczyciela i ucznia;
       6) nauczyciel podaje uczniowi wymagania na egzamin poprawkowy najpóźniej do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;
       7) pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z której uczeń uzyskał ocenę niedostateczną;
       8) pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednimi wymaganiami edukacyjnymi na oceny od dopuszczającej do celującej;
       9) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład komisji wchodzą:
          i. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
          ii. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
          iii. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
       10) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub nauczyciela zatrudnionego w innej szkole;
       11) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
          i. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
          ii. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
          iii. termin egzaminu poprawkowego;
          iv. imię i nazwisko ucznia;
          v. zadania egzaminacyjne;
          vi. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
       12) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, który wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;
       13) uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, pozostaje w klasie programowo niższej. Z egzaminu tego sporządza się protokół;
       14) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowanym w klasie programowo wyższej.

§ 50

PODWYŻSZENIE PROPONOWANEJ OCENY ROCZNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Uczeń może odwołać się, na piśmie z uzasadnieniem, do dyrektora, najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, jeżeli ma podstawy do podwyższenia proponowanej oceny rocznej.
 2. Dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu proponowanej oceny lub wyznaczeniu egzaminu sprawdzającego po konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
 3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie w formie egzaminu sprawdzającego rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli spełnia poniższe kryteria:
       1) z danych zajęć edukacyjnych ma frekwencję przekraczającą 90%;
       2) uzyskał z danych zajęć edukacyjnych przewagę ocen cząstkowych wyższych niż proponowana ocena roczna, z uwzględnieniem w szczególności § 46 ust.3, pkt. 1-4;
       3) złożył pisemny wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna wraz z uzasadnieniem do dyrektora, najpóźniej na 5 dni przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
 4. Dyrektor, po konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, podejmuje decyzję o utrzymaniu proponowanej oceny lub wyznaczeniu egzaminu sprawdzającego w ciągu 2 dni od wpłynięcia poprawnie uzasadnionego wniosku, nie później jednak niż dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej.
 5. W przypadku odmowy wyznaczenia egzaminu sprawdzającego decyzję w formie pisemnej przekazuje zainteresowanym stronom.
 6. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej – z wyjątkiem informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia tego egzaminu. W jej skład wchodzą:
       1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
       2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
       3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 8. Nauczyciel, który wystawił uczniowi roczną ocenę klasyfikacyjną, może być zwolniony z udziału w pracach komisji powołanej do egzaminu sprawdzającego – na własną prośbę lub też w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Decyduje o tym dyrektor liceum, który jednocześnie powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego taki sam przedmiot, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tego liceum.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:
       1) skład komisji;
       2) termin egzaminu;
       3) pytania egzaminacyjne, tylko na ocenę, o którą ubiega się zainteresowany;
       4) wynik egzaminu sprawdzającego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

§ 51

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

 1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 2. Propozycje ocen zachowania uczniów opracowuje cały zespół tej klasy pod kierunkiem wychowawcy. Decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca po konsultacji z zespołem klasowym.
 3. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
 4. Ocena zachowania powinna uwzględniać:
       1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
       2) funkcjonowanie ucznia w środowisku rówieśniczym;
       3) respektowanie ogólnie przyjętych norm społecznych;
       4) rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.
 5. Skala i kryteria ocen zachowania:
       1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
          i. wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;
          ii. jest punktualny, jego frekwencja nie budzi zastrzeżeń;
          iii. wykazuje wysoki stopień kultury osobistej;
          iv. systematycznie uczęszcza do szkoły, a jego ewentualne nieobecności wynikają z przyczyn losowych, takich jak dłuższa choroba, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim bądź przez rodzica.
  Ponadto musi spełnić dwa kryteria spośród następujących:
          v. bierze udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych;
          vi. bierze udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;
          vii. uczestniczy w akcjach charytatywnych na terenie miasta;
          viii. reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub imprezach artystycznych;
          ix. pełni funkcję społeczną w szkole lub w klasie;
          x. ma 100% frekwencję.
       2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
          i. bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne;
          ii. jest punktualny, ma sporadyczne godziny nieusprawiedliwione, dopuszcza się nieusprawiedliwienie do 3 godzin w semestrze;
          iii. wykazuje wysoki stopień kultury osobistej;
          iv. systematycznie uczęszcza do szkoły, a jego ewentualne nieobecności wynikają z przyczyn losowych, takich jak dłuższa choroba, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim bądź przez rodzica.
  Ponadto musi spełnić jedno kryterium spośród następujących:
          v. reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub imprezach artystycznych;
          vi. bierze udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;
          vii. pełni funkcję społeczną w klasie;
          viii. aktywnie uczestniczy w życiu klasy, dba o wygląd sali, wykonuje gazetki;
          ix. wyróżnia się aktywnością na zajęciach dydaktycznych;
          x. rozwija się intelektualnie, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
          xi. ma 100% frekwencję.
       3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
          i. dobrze wypełnia obowiązki szkolne;
          ii. jest kulturalny;
          iii. uczestniczy w życiu szkoły i klasy;
          iv. sumiennie pełni dyżury szkolne i klasowe;
          v. służy doraźnie pomocą koleżeńską;
          vi. stara się rozwijać intelektualnie, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
          vii. ma sporadyczne godziny nieusprawiedliwione (do 8 godzin w semestrze).
       4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
          i. wypełnia polecenia wychowawcy, nauczycieli i gospodarza klasy;
          ii. wykazuje pozytywny stosunek do uczestnictwa w wybranych formach życia szkoły;
          iii. w zachowaniu, zarówno w szkole jak i poza nią, nie wykracza poza ogólnie przyjęte normy właściwe postawie uczniowskiej;
          iv. opuścił ponad 20% zajęć lekcyjnych; Przy obliczaniu godzin opuszczonych nie należy brać pod uwagę dłuższych, usprawiedliwionych nieobecności, spowodowanych problemami zdrowotnymi;
          v. może mieć maksymalnie 20 godzin nieusprawiedliwionych.
       5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który popełnia następujące wykroczenia:
          i. nie wypełnia bądź unika przypadających na niego obowiązków, np. pełnienie dyżurów;
          ii. kłamie, by uniknąć odpowiedzialności;
          iii. pali papierosy na terenie szkoły lub w miejscach publicznych;
          iv. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, wagaruje, opuścił do 30 godzin bez usprawiedliwienia, spóźnia się;
          v. notorycznie nie przestrzega zasad dobrego zachowania na uroczystościach i imprezach szkolnych;
          vi. dokonuje innego naruszenia regulaminu szkoły lub podstawowych zasad współżycia społecznego, np. dokucza innym, lecz w sytuacjach konfliktowych uczeń potrafi wykazać skruchę i chęć poprawy;
          vii. działania wychowawcze, podjęte w kierunku poprawy zachowania ucznia, dają szansę na pozytywne rezultaty.
       6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia następujące wykroczenia:
          i. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, opuścił ponad 30 godzin bez usprawiedliwienia, spóźnia się;
          ii. przejawia wulgarny stosunek do innych uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
          iii. niszczy rzeczy innych, sprzęt szkoły;
          iv. bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;
          v. pije alkohol;
          vi. rozprowadza narkotyki, wchodzi w posiadanie lub narkotyzuje się w szkole i poza szkołą;
          vii. narusza godność osobistą innego człowieka;
          viii. używa wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej;
          ix. działa w nieformalnych grupach, jak bandy młodzieżowe, gangi;
          x. ciąży na nim prawomocny wyrok sądu.
  Ponadto
          xi. działania wychowawcze podjęte w kierunku poprawy zachowania ucznia nie przynoszą pożądanych rezultatów.
       7) wychowawca winien w przypadku ucznia, który opuścił ponad 20% zajęć lekcyjnych (110 godzin w semestrze), wystawić ocenę ze sprawowania nie wyższą niż poprawna. Jednocześnie należy pamiętać, że nie jest to decydujące kryterium przy wystawianiu oceny ze sprawowania. Przy obliczaniu godzin opuszczonych nie należy brać pod uwagę dłuższych usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych problemami zdrowotnymi;
       8) wychowawca winien na bieżąco monitorować frekwencję uczniów: 
          i. uczeń, który w ciągu całego miesiąca zachował 100%-ową frekwencję na wszystkich przedmiotach, otrzymuje kupon frekwencyjny uprawniający do jednorazowego zgłoszenia nieprzygotowania w kolejnym miesiącu na wybranym przedmiocie (wychowawca wystawia albo wpisuje informacje do dziennika elektronicznego);
          ii. w przypadku nieprzekroczenia przez ucznia progu 80% obecności na zajęciach z danego przedmiotu nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu pisemnego w semestrze z wybranej partii materiału.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:
       1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;
       2) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online;
       3) dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej z nauczycielami, kolegami i koleżankami;
       4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;
       5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli, np. podczas lekcji wychowawczych;
       6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, np. przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nieudostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online;
       7) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną.

§ 52

 1. W przypadku, gdy uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą złożyć do dyrektora pisemny wniosek z uzasadnieniem.
       1) warunkiem złożenia wniosku jest spełnienie poniższych kryteriów:
          i. co najmniej 90% frekwencja w szkole;
          ii. przedstawienie pisemnego poparcia z uzasadnieniem co najmniej 1/3 uczniów oddziału, do którego uczęszcza;
          iii. złożenie wniosku nie później niż 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
       2) dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
       3) termin zwołania komisji ustala dyrektor, nie później niż dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
       4) W skład komisji wchodzą:
          i. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
          ii. wychowawca oddziału;
          iii. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
          iv. pedagog;
          v. psycholog;
          vi. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
       5) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
          i. skład komisji;
          ii. termin posiedzenia komisji;
          iii. wynik głosowania;
          iv. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora liceum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji wchodzą:
       1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
       2) wychowawca oddziału;
       3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
       4) pedagog;
       5) psycholog;
       6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
       7) przedstawiciel Rady Rodziców.
 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
       1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
       2) termin posiedzenia komisji;
       3) imię i nazwisko ucznia;
       4) wynik głosowania; 
       5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 53

PROMOWANIE UCZNIÓW

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §49 ust. 1, pkt 14.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 5. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Radę Pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.
 6. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.
 7. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.


§ 54

UKOŃCZENIE SZKOŁY

 1. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie III (programowo najwyższej) i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.


ROZDZIAŁ VIII
RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)

§ 55

 1. Do zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodzica z organami szkoły.
 2. W ramach współpracy z organami szkoły rodzice moją prawo do:
       1) rozmowy z dyrektorem i wicedyrektorem;
       2) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami;
       3) porad pedagoga i psychologa szkolnego;
       4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziców;
       5) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
       6) wyrażanie opinii dotyczących pracy szkoły;
       7) zgłaszania inicjatywy w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Do obowiązków rodziców należy:
       1) wspieranie procesu wychowania i nauczania;
       2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;
       3) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole;
       4) usprawiedliwianie nieobecności.

§ 56

 1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w sprawach ich wychowania i kształcenia.
 2. Rodzice mają prawo do:
       1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i szkole;
       2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
       3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
       4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
 3. W celu realizacji praw rodziców określonych w ust. 2 szkoła organizuje:
       1) zebrania ogólne – zgodnie z potrzebami szkoły;
       2) zebrania klasowe – zgodnie z corocznym harmonogramem;
       3) rozmowy indywidualne z rodzicami w wyznaczonym przez szkołę terminie i w razie potrzeb;
       4) dostęp do dziennika elektronicznego.

ROZDZIAŁ IX
ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

§ 57

FORMY I ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Kształcenie na odległość prowadzone jest w formie:
       1) lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie wideokonferencji;
       2) indywidualnej pracy ucznia z materiałami przesłanymi przez nauczyciela;
 2. Kształcenie na odległość odbywa się przy pomocy platformy Microsoft Teams.
 3. Lekcje w czasie rzeczywistym są prowadzone na platformie Microsoft Teams.
 4. Czas trwania jednej lekcji wynosi 45 minut.
 5. Prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym odbywa się z zachowaniem tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych ustalonym w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 58

OBECNOŚĆ W CZASIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Obecność uczniów jest monitorowana w celu motywowania do bieżącego uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach i systematycznej realizacji zadań w ramach zdalnego nauczania.
 2. Obecność na zajęciach w czasie rzeczywistym oraz zapoznanie się z udostępnionymi przez nauczycieli materiałami stanowi obowiązek każdego ucznia.
 3. Frekwencja podczas zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym jest sprawdzana w czasie wideokonferencji i bezzwłocznie odnotowywana w dzienniku elektronicznym.

§ 59

SPOSOBY MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW
ORAZ WERYFIKACJI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

 1. W okresie kształcenia na odległość nauczyciele monitorują postępy ucznia za pośrednictwem platformy Microsoft Teams i jej usług.
 2. Monitorowanie odbywa się poprzez:
       1) obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia na platformie;
       2) zaangażowanie ucznia w kontakt z nauczycielem;
       3) rozwiązywanie i odsyłanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela;
 3. Ustala się następujące sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:
       1) udzielenie ustnych odpowiedzi przez uczniów podczas wideokonferencji;
       2) pisemne sprawdziany przekazywane zdalnie;
       3) organizowanie gier dydaktycznych za pośrednictwem wybranego przez nauczyciela narzędzia multimedialnego.

§ 60

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA PROCESÓW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 1. Tematy zajęć wpisywane są do dziennika elektronicznego zgodnie z dotychczasowo obowiązującym planem zajęć.
 2. Oceny są zapisywane na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 3. Sprawdziany, zdalnie przekazywane prace samodzielne o charakterze sprawdzianów (za które wystawiane są oceny z wagą przypisaną sprawdzianom) są każdorazowo zapowiadane w dzienniku elektronicznym.

 

§ 61

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Uczeń loguje się wyłącznie ze swojego konta i bierze udział w lekcjach zdalnych pod swoim imieniem i nazwiskiem.
 2. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków i/lub haseł do zajęć zdalnych innym, nieupoważnionym osobom.
 3. Zdalne nauczanie wymaga zachowania wobec siebie wzajemnego szacunku i kultury osobistej. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy werbalnej, obraźliwych gestów czy grafik naruszających godność każdej ze stron.
 4. Uczeń nie ma prawa zamieszczać na kanałach do nauki zdalnej informacji, materiałów, linków niezwiązanych z tematem zajęć.
 5. Uczeń nie może nagrywać, fotografować i publicznie rozpowszechniać nagrań, w tym zdjęć lekcji zdalnej w Internecie.
 6. Materiały zamieszczane przez nauczycieli mogą być wykorzystane przez ucznia wyłącznie na potrzeby własne związane z nauką szkolną.
 7. Bezprawne wykorzystanie wizerunku nauczyciela lub ucznia podlega sankcjom prawnym.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 62

 1. Statut Szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej tj. pracowników, rodziców, uczniów i nauczycieli.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
 4. Nowelizacja Statutu Szkoły może być dokonywana w związku ze zmianami prawa oświatowego lub samorządowego oraz w miarę potrzeb i może polegać na:
       1) uchylaniu dotychczasowych przepisów;
       2) zmianie dotychczasowych przepisów;
       3) uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
 5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt nowego Statutu Szkoły lub zmian w nim, przy czym wniosek o zmianę Statutu Szkoły w części lub całości może zgłaszać dyrektor, członkowie Rady Pedagogicznej, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.
 6. Wnioski dotyczące zmian Statutu Szkoły lub wnoszone przez inne podmioty niż dyrektor składane są na ręce dyrektora, który zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie ich rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia projektu uchwały, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Wnioski złożone w czasie ferii letnich rozpatruje się bez zachowania terminu 30 dni, nie później jednak niż do 15 września.
 8. Wejście w życie nowego Statutu Szkoły lub zmiany w nim następuje z dniem określonym w uchwale.
 9. Dyrektor zobowiązany jest po każdej zmianie do opublikowania tekstu ujednoliconego Statutu Szkoły.
 10. Statut Szkoły jest ogólnodostępny.
 11. Ujednolicony tekst Statutu Szkoły obowiązuje z dniem 1 grudnia 2019 r.