^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Psycholog szkolny

mgr Andrzej Kurkowski 

GODZINY PRACY:

Poniedziałek       8:00-13:00
Wtorek   10:00-14:00
Środa   8:00-13:00
Czwartek   8:00-11:30
Piątek   8:00-12:30

  Psycholog w szkole

Naczelną wartością dla psychologa szkolnego jest dobro dziecka.

Rozwój dziecka, jego dorastanie i nabieranie doświadczenia życiowego jest procesem ciągłym – wymaga czasu, uważności, zaangażowania i współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka. Taki rodzaj współpracy ustala się  na początku każdego roku szkolnego, dlatego w myśl najnowszego rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno- pedagogicznej, które weszło w życie 1 lutego 2011 roku, uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele mogą w naszej szkole liczyć na pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Na czym  polega pomoc psychologa?

Przede wszystkim na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

Sporządzenie trafnej diagnozy problemów dziecka – rozpoznanie sytuacji rodzinnej, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, jego możliwości psychofizycznych, uzdolnień i zainteresowań wykorzystywane jest do zaplanowania w szkole działań wspierających młodzież oraz stworzenia odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju osobowego każdego ucznia naszej szkoły.

Diagnozą problemów uczniów zajmuje się w szkole nie tylko psycholog, ale również nauczyciele i inni specjaliści pracujący z dzieckiem.

Zadania i obowiązki psychologa zatrudnionego w szkole polegają m.in. na:

 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawaniu i wspieraniu mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności;
 • minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz realizacji rożnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;
 • prowadzeniu terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych,
 • współpracy z nauczycielami i rodzicami, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Problemy, z jakimi uczniowie zgłaszają się do psychologa wymagają czasu, namysłu, uważnego wysłuchania, a także dłuższej rozmowy. Zdarzają się problemy lub sytuacje w klasie, które nie mogą czekać, wymagają szybkiego działania albo interwencji. Dlatego sposób pracy psychologa w szkole jest na tyle elastyczny, by mógł poświęcić czas i uwagę uczniowi zawsze wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba.

Różne role i oczekiwania

Psycholog pracujący w naszej szkole występuje  w wielu rolach, najczęściej jako: 

 • specjalista od spraw psychiki, problemów rozwojowych, emocjonalnych, dorastania, wychowania, nauczania,
 • osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy,
 • osoba wspierająca ucznia, rodzinę i nauczyciela,
 • rozwiązująca konflikty, współpracująca z innymi,
 • diagnosta, który określa trudności dziecka oraz ustala ich przyczyny, diagnozuje problemy w grupie, w klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami, rodzicami i dziećmi,
 • osoba monitorująca i koordynująca pomoc dziecku w szkole i poza nią,
 • pomagająca dziecku w odnalezieniu się w rzeczywistości szkolnej,
 • współpracująca z rodziną dziecka- diagnozująca sytuację rodzinną, podejmująca działania interwencyjne i wspierające,
 • współpracująca z gronem pedagogicznym
 • „lekarz pierwszego kontaktu”, rozpoznająca problem i udzielająca pierwszej pomocy- wsparcia, zrozumienia, a w razie potrzeby kierująca dziecko lub całą jego rodzinę do odpowiednich specjalistów 

Komu i w jakich sytuacjach potrzebny jest psycholog?

Uczniom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy pojawiają się:

 • kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego,
 • kłótnie i nieporozumienia,
 • smutki, smuteczki i inne problemy,
 • konflikty w grupie i między kolegami,
 • dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, mobbing rówieśniczy, wykluczenie,
 • miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia,
 • różne pytania i wątpliwości: czy to jest słuszne?, jak postąpić?, zapytać?, pokonać lęk czy nieśmiałość, co zrobić?,
 • konflikty z dorosłymi
 • kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne dylematy moralne,
 • uczucia z którymi sobie trudno poradzić,
 • lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych,
 • złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne,
 • problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa,
 • objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia,
 • nagłe zmiany zachowania, ubierania się, ślady pobicia, zadrapań, bóle głowy, bóle brzucha,
 • labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych.

 Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,
 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe,
 • trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią

Rodzice są zapraszani przez psychologa, albo przychodzą z własnej woli, zazwyczaj wtedy, gdy pojawia się jakiś problem. Rodzice przychodzący do szkoły mogą liczyć na  szczególną opiekę, aby w bezpiecznych warunkach zmierzyli się z własnymi problemami i uczuciami, opowiedzieli o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną.                                                               

PAMIĘTAJ, że możesz  przyjść do psychologa, żeby się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, uspokoić, by poprosić o pomoc, poradę, rozwiać wątpliwości, albo żeby popłakać. Również po to, by się pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzisz, zrobisz coś, co było za trudne, że jesteś  z siebie dumny.

          

 Pedagog szkolny

mgr LESZEK SKRZYPCZAK

GODZINY PRACY:

Poniedziałek     10:30-14:30
Wtorek 8:00-13:00
Środa 8:30-14:30
Czwartek 11:30-14:30
Piątek 10:30-14:30

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka. 

Zadania pedagoga obejmują: 

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
 • wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikającego z programu wychowawczego szkoły;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

 

Pedagog specjalny

mgr AGATA PLANDOWSKA

 Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 10:00
Wtorek:           12:00 – 16:00
Środa:             8:00 – 10:30
Czwartek:       12:00 – 16:00
Piątek:            8:00 – 12:00

Pedagog specjalny

mgr ANNA  ŚLADEWSKA

Godziny pracy:

Poniedziałek: 12:00 – 14:30
Wtorek:           8:00 – 12:00
Środa:             8:00 – 12:00

 

Jakie zadania wykonuje pedagog specjalny?

 • podejmuje działania w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły uczniów lub wychowanków z niepełnosprawnościami lub specyficznymi trudnościami w nauce,
 • rozpoznaje potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów,
 • rozpoznaje możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • poszukuje przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków,
 • identyfikuje bariery i ograniczenia istniejące w placówce, utrudniające funkcjonowanie uczniom niepełnosprawnym i wychowankom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • określa niezbędne do nauki warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

 

Pedagog specjalny wspiera nauczycieli w:

 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub wychowanków,
 • dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

 

Pedagog specjalny wspiera rodziców uczniów:

 • udzielając porad wychowawczych,
 • udzielając wsparcia w sytuacjach gdy dziecko doświadcza lęków, zaburzeń nastroju, a rodzic nie wie jak w takiej sytuacji reagować,
 • wspomagając w trudnych zachowaniach dziecka, wynikających z jego niepełnosprawności,
 • wskazując miejskie instytucje w których można nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologiczo-pedagogicznej.

 

Drogi uczniu, rodzicu, nauczycielu przyjdź i podziel się swoim problemem a razem go rozwiążemy!
Czekamy w pokoju nr 14.

 

 

 

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.