^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

 

Założyciel Akademii Bialskiej 
ksiądz proboszcz Krzysztof Wilski-Ciborowicz

Historia szkoły przestawiona w sposób chronologiczny

 

 

Data wydarzenia

Opis wydarzenia

1628, 12 grudnia ksiądz proboszcz Krzysztof Wilski-Ciborowicz sporządził akt fundacyjny Akademii Bialskiej (Fundatio Vilsciana), określający założenia organizacyjne szkoły, na którą założyciel przeznaczył cały swój niemały majątek;
1628 Aleksander Ludwik Radziwiłł przekazał na potrzeby szkoły budynek, który służy oświacie po dziś dzień jako siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego;
1630/31 rozpoczyna działalność Akademia Bialska jako kolonia Akademii Krakowskiej, z której polecenia do Białej przybyli: Adam Roszczewicz, pierwszy dyrektor nowej kolonii i profesorowie: Mikołaj Sulikowski oraz Baltazar Jan Przyłuski;
1700 zorganizowano przy szkole pierwszy teatr, odegrano wówczas przedstawienie historyczne pt. Popiel wtóry ..., dedykowane Mikołajowi Radziwiłłowi;
1773 dyrektorem szkoły zostaje profesor Mikołaj Dziedzicki;
1777 w wyniku reform Komisji Edukacji Narodowej kolonia akademicka przestała działać w dotychczasowym kształcie i została podporządkowana zreformowanej Szkole Głównej Litewskiej, fakt ten przerwał niemal 150-letnie podporządkowanie tej kolonii Uniwersytetowi Krakowskiemu. KEN, przejąwszy opiekę nad dotychczasową kolonią akademicką, nie subsydiował jej materialnie, gdyż oficjalnie miała ona zapewniony byt dzięki fundacji jej założyciela;
1781 podporządkowanie kolonii akademickiej decyzją KEN rektorowi szkoły wydziałowej w Brześciu, jako szkoły podwydziałowej, w której naukę pobierało ok. 200 uczniów;
1795 zmarł prorektor Szkoły - Mikołaj Jan Kanty Dziedzicki, który przepracował w Białej nieprzerwanie 34 lata;
1795 ustanie zależności Akademii Bialskiej od Szkoły Głównej Litewskiej jako skutek trzeciego rozbioru Polski (Wilno znalazło się w zaborze rosyjskim);
1801, 23 lipca przekształcenie szkoły akademickiej w austriackie gimnazjum na mocy dekretu Nadwornej Kancelarii Galicyjskiej - stan ten trwał do 1805 r., był to okres germanizacji, któremu szkoła opierała się skutecznie. Księgozbiór biblioteki szkolnej liczył zaledwie kilkadziesiąt tomów;
1809 Izba Edukacji Publicznej Wielkiego Księstwa Warszawskiego przekształca szkołę bialską w departamentową;
1815 Komisja Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadała szkole w Białej status szkoły wydziałowej;
1830-31 w czasie powstania listopadowego szkoła zostaje zamknięta, wojsko rosyjskie zajęło gmach na szpital;
1822 - 1826 do szkoły uczęszcza Józef Ignacy Kraszewski 
1833 przemianowanie szkoły bialskiej na czteroklasową szkołę obwodową o kierunku filologicznym;
1837 przemianowanie na szkołę powiatową o profilu filologicznym;
1862 przemianowanie szkoły w Białej na powiatową szkołę pedagogiczną tzw. reforma Wielopolskiego;
1862 udział w powstaniu styczniowym uczniów szkoły bialskiej ks. Stanisława Brzóski i Romana Rogińskiego oraz nauczyciela Baltazara Wolanina;
1865 rozporządzeniem Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego przemianowanie szkoły bialskiej na rosyjskie pięcioklasowe progimnazjum dla ludności greko-unickiej z językiem wykładowym rosyjskim;
1866 przeorganizowanie szkoły na siedmioklasowe gimnazjum klasyczne oraz utworzenie szkoły specjalnej - seminarium nauczycielskiego dla ludności greko-unickiej;
1873 usunięto z gimnazjum naukę języka polskiego oraz wprowadzono całkowity zakaz posługiwania się językiem polskim w szkole i poza nią;
1902 walka o polską szkołę uczniów, rodzin i nauczycieli zakończona zgodą na nauczanie religii rzymskokatolickiej w języku polskim;
1905 strajk szkolny o polską szkołę i bojkot szkół rządowych;
1916, 1 września otwarcie czteroklasowej koedukacyjnej szkoły średniej im. J.I.. Kraszewskiego w wynajętym mieszkaniu prywatnym;
1919, 10 stycznia wznowienie nauki w gimnazjum polskim w dawnym gmachu Akademii Bialskiej;
1919, 1 września uroczystość upaństwowienia szkoły i wydzielenia z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego Gimnazjum Żeńskiego im. E. Plater i Gimnazjum Męskiego im. J.I. Kraszewskiego;
1921 powstaje w Warszawie Koło Akademików Ziemi Podlaskiej;
1922, 21-22 września I Zjazd Absolwentów;
1923-1933 szkołą kieruje dr Wacław Nartowski, zmarł w 1969 r. w Jarosławiu; księgozbiór liczy 2134 tomy; 
1928 II Zjazd Wychowanków i Absolwentów 300 rocznicę założenia szkoły;
1933 dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Damrosz;
1937/39 powstają pierwsze klasy Liceum Ogólnokształcącego szkoły przy Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego;
1938/39 księgozbiór liczy 8144 wolumenów.
1939, 26 września rozpoczęcie roku szkolnego, który trwał do 16 listopada; w tym okresie całe mienie szkoły zostało rozgrabione najpierw przez Rosjan, a później przez Niemców, którzy przeznaczyli budynek szkolny na siedzibę żandarmerii;
1940, 24 czerwca aresztowano 21 bialskich nauczycieli;
1944,1 września rozpoczęcie roku szkolnego pod dyrekcją Stanisława Damrosza;
1949, 20 marca zaprzestał działalności w szkole Związek Harcerstwa Polskiego;
1968 IV Zjazd Wychowanków;
1968 wprowadzenie koedukacji, skończył się podział na liceum męskie I LO im. J.I. Kraszewskiego i żeńskie II LO im. E. Plater;
1975,16 sierpnia obowiązki dyrektora szkoły objął Jerzy Flisiński;
1977, 3 lutego powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły pod przewodnictwem Henryka Mleczaka. W dwa lata później w pełni wyposażony budynek został oddany do użytku;
1978 V Zjazd Wychowanków w 350-lecie szkoły;
1979 oddano do użytku nowy budynek szkolny z salą gimnastyczną, szkoła została przyjęta w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO;
1980 rozpoczęto prace przy krytej pływalni;
1982 dyrektorem szkoły zostaje Michał Bitner;
1983,18 marca pierwszy raz w historii szkoły zorganizowano święto patrona Józefa Ignacego Kraszewskiego;
1985 obowiązki dyrektora obejmuje Waldemar Godlewski;
1988 odbywają się uroczystości 360-lecia Akademii Bialskiej połączone z VI Zjazdem Wychowanków; szkoła zostaje odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; odsłonięto też tablicę z okazji 100-lecia śmierci patrona;
1991 oddanie do użytku pływalni i kompleksu boisk;
1992, grudzień powstanie Fundacji im J.I. Kraszewskiego;
1993,19 marca odsłonięcie tablicy ku czci pomordowanych w czasie ostatniej wojny nauczycieli i wychowanków;
1998 VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków;
1999 dyrektorem szkoły zostaje Wojciech Leszczyński;
2000 oddanie do użytku nowoczesnych pracowni komputerowych

utworzenie strony internetowej promującej szkołę;

2001 odsłonięcie tablicy poświęconej założycielowi Fundacji im. J.I. Kraszewskiego Bolesławowi Jedliczce ;
2002 po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowano Dni Otwarte;
2008 dyrektorem szkoły zostaje Przemysław Olesiejuk;
2008 czas wyjątkowo intensywnych prac remontowych. Wymieniony został m. in. dach, odnowiono korytarze i sale lekcyjne, którym młodzież już wcześniej nadała niepowtarzalny wygląd, biorąc udział w konkursie "Klasa moich marzeń". Powstały nowe pracownie, m.in. matematyczna, historyczna, w nowoczesny sprzęt zostały wyposażone dwie pracownie informatyki, a w dwóch salach urządzono centrum multimedialne. Założono podświetlenie budynku szkoły oraz Pomnika J.I.Kraszewskiego;
wrzesień 2008 odbył się VIII Zjazd Wychowanków i Absolwentów. W drugim dniu Zjazdu po uroczystym przemarszu uczestników na Plac Wolności miało miejsce doniosłe wydarzenie - odsłonięcie przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego, członka Koła Bialczan Lecha Kowalczuka oraz reprezentanta młodzieży I LO im. J. I. Kraszewskiego Mateusza Barandziaka pomnika "Ławeczka Kraszewskiego".
Zasłużeni absolwenci: Bogusław Kaczyński i Roman Kłosowski odebrali tytuły Honorowych Obywateli Miasta Biała Podlaska;
2009 odbyła się Miejska inauguracja roku szkolnego 2009/2010, w Izbie Tradycji nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej Stanisławowi Damroszowi (1897-1978), wybitnemu nauczycielowi i wychowawcy, dyrektorowi Gimnazjum i Liceum im. J.I. Kraszewskiego;
2010 rozpoczął działalność szkolny radiowęzeł, który powstał z inicjatywy Łukasza Olesiejuka - absolwenta naszego liceum, obecnie pracownika CitiBanku. Odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów 42 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i Miasta Biała Podlaska, nagrody za celujące wyniki w nauce wręczyli: Henryka Strojnowska - wicewojewoda i Henryk Wagner - wicekurator Oświaty;
2010/2011 dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej rozpoczęto realizację trzech projektów: "Zainwestuj w siebie", "Uniwersytety Matematyczne"; "Podróż poprzez poetykę dźwięku, słowa i ruchu";
10-15.11.2011 wizyta przedstawicieli Partnerskich Szkół Programu Comenius. Gościliśmy reprezentantów szkół średnich z Cypru, Hiszpanii, Włoch i Portugalii;
19.03.2012 Miejska Inauguracja Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego;
2012 rewitalizacja budynku szkoły;
2013/2014 prace remontowe na basenie i w zabytkowej części szkoły;
2014/2015 wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez organizację i prowadzenie bezpłatnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystaj swoją szansę";
2016 otwarcie boiska wielofunkcyjnego;
2017 dyrektorem szkoły zostaje Ireneusz Szubarczyk;
2017/2018 zakupienie komputerów oraz otwarcie drugiej pracowni komputerowej; zakupienie stolików na matury oraz do auli szkolnej; prace remontowe klas i wymiana stolarki okiennej w zabytkowej części szkoły;

REKTORZY I DYREKTORZY SZKOŁY

 

1631 Adam Roszczewicz
1639 Jakub Joszyc
1730 Wawrzyniec Sołtaszewicz
1755 Andrzej Gieschorn
1777 Mikołaj Dziedzicki
1809 Józef Konopka
1816 Józef Preyss
1827 Kazimierz Nahajewicz
1864 W. Laudyn
1916 Ludwik Bernatt, Władysław Frelek
1919 Stefan Świderski
1922 Jan Strojek
1923 Wacław Nartowski
1933 Stanisław Damrosz
1944 Stanisław Damrosz
1946 Franciszek Zdanowski
1947 Wacław Derejczyk
1949 Bronisława Mazurkiewicz
1950 Franciszek Buszek
1968 Kazimiera Czuchaj
1972 Alfred Ternes
1975 Jerzy Flisiński
1982 Michał Bitner
1985 Waldemar Godlewski
1999 Wojciech Leszczyński
2008 Przemysław Olesiejuk
2017 Ireneusz Szubarczyk

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.