^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Informacja o Koncepcji pracy szkoły

Nauka w I Liceum umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań. O wysokim poziomie kształcenia i renomie szkoły świadczą zarówno coroczni finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak i wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych  czy utrzymywanie się od kilku lat na  pierwszym  miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim. Poprzez udział w projektach unijnych, m.in. w ramach programu „Comenius”, uczniowie mają możliwość uczenia się nie tylko języków obcych, ale też wzbogacania swojej osobowości, nawiązania i rozwijania współpracy intelektualnej, artystycznej i kulturalnej w zintegrowanej Europie, nie zapominając o pielęgnowaniu tradycji patriotycznej i lokalnej. Doceniając rosnącą rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, zarówno z perspektywy potrzeb pojedynczego człowieka, jak i wymagań społecznych, poprzez pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu, szkoła daje uczniom możliwość nie tylko uczenia się i poszukiwania, ale też ustawicznego doskonalenia się.

Szkoła wspiera rodziny w procesie nauczania i wychowania poprzez:

 • stworzenie uczniom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju  intelektualnego  i  moralnego
 • wychowanie ucznia jako człowieka umiejącego funkcjonować w społeczeństwie, umiejącego szanować przyrodę, tradycję narodu polskiego z jednoczesnym szacunkiem i otwartością dla innych kultur i religii
 • zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych
 • udział w projektach i konkursach  przedmiotowych
 • promowanie sukcesów uczniów
 • wyzwalanie postaw kreatywnych
 • przygotowanie do pracy w zespole i wyposażenie w kompetencje umożliwiające samodzielne zaspokajanie aspiracji życiowych i zawodowych.

Najważniejsze działania szkoły:

Wychowanie i opieka rozumiane jako:

 • diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, koła zainteresowań, współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowania społecznego)

Kształcenie  rozumiane  jako:

 • stosowanie różnorodnych sposobów wspierania  motywowania uczniów do nauki, zwiększanie szans edukacyjnych przez indywidualizację procesu nauczania, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania, wdrażanie do samorządności poprzez działanie samorządu uczniowskiego;

Zarządzanie i organizacja rozumiane jako:

 • stwarzanie warunków do bezpiecznej i higienicznej pracy, pozyskiwanie środków na pomoce dydaktyczne (projektory multimedialne, tablice interaktywne);
 • realizacja programów rządowych

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia studiów, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym. Uczymy i wychowujemy w oparciu o najważniejsze wartości: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi. 

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego:     

 •  Potrafi korzystać z dóbr kultury, identyfikuje swoje cele.
 • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy.
 • Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie.
 • Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie.
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych, w kontaktach z ludźmi jest uczciwy, życzliwy, empatyczny i asertywny.
 • Charakteryzuje się wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i doskonalenia
 • Szanuje wychowawców i nauczycieli, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, szanuje jej tradycje.
 • Potrafi właściwie zareagować w sytuacji przemocy, umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów i radzi sobie w sytuacjach stresowych.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.