^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Klasa 1G

1G biol-chem klasa dwujęzyczna (język angielski)(niem/ros)

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia

 klasa dwujęzyczna:

I. Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz.649).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r. poz. 703).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1189).

II. Co to znaczy dwujęzyczna?

Zgodnie z Rozporządzeniem: przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

III. Dlaczego warto uczyć się w klasie dwujęzycznej?

Badania przeprowadzone w ostatnich latach dowodzą, że dwujęzyczność przynosi nieocenione korzyści poznawcze, służy rozwojowi kreatywności, poszukiwaniu nowych, niestandardowych rozwiązań. Nauka w dwóch językach usprawnia proces dydaktyczny i sprzyja osiąganiu lepszych wyników. We współczesnym świecie nauka języków obcych ma kluczowe znaczenie na rynku pracy; płynnej znajomości języków obcych wymaga się dziś od każdego pracownika. Język jest narzędziem rozwoju i zdobywania wiedzy. Coraz więcej renomowanych uczelni w Polsce otwiera przyszłościowe kierunki studiów w języku obcym, a młodzież coraz częściej wybiera studia na prestiżowych uczelniach za granicą. Aby zaspokoić te rosnące wymagania i oczekiwania nowoczesne szkoły wprowadzają naukę wybranych przedmiotów w oddziale dwujęzycznym, przyczyniając się do poszerzenia kompetencji językowych, poznania terminologii i słownictwa specjalistycznego w języku obcym, jak również możliwość zdawania matury na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Dzięki poznaniu profesjonalnego słownictwa młodzież będzie mogła swobodnie korzystać z publikacji naukowych w języku angielskim.

IV. Dlaczego warto uczyć się w klasie dwujęzycznej w I LO ?

I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej jako pierwsza szkoła w regionie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów i w roku szkolnym 2020/21 ogłasza nabór do klasy dwujęzycznej o profilu biologiczno-chemicznym.

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą biologia i chemia. Dwujęzycznie oznacza po polsku i po angielsku w takich proporcjach, jakie będą optymalne dla grupy. Pierwsze lekcje z danego działu mogą być na początku omawiane w języku polskim a następnie w języku angielskim. W klasie dwujęzycznej zgodnie z wymaganiami prawnymi przydzielane są dodatkowe 3 godziny języka angielskiego w tygodniu. Szkolna biblioteka wyposażona jest w pozycje anglojęzyczne z wybranych przedmiotów. Profesjonalna i doświadczona kadra naszej szkoły będzie w klasie dwujęzycznej dodatkowo wzmocniona nauczycielami akademickimi. Przedmioty nauczane dwujęzycznie czyli w języku angielskim i polskim będą przedmiotami kierunkowymi, a dodatkowo ten sposób nauczania obejmie fizykę i historię.

V. Rekrutacja do klasy dwujęzycznej

Dodatkowym kryterium w rekrutacji do klasy dwujęzycznej będzie wynik z testu kompetencji językowych. Będzie to 60 minutowy test pisemny przeprowadzony w siedzibie szkoły 01 lipca 2020r. o godz.11.00.

Sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim bada znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego umożliwiającej czynne uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów kierunkowych prowadzonych w tym języku. Test składa się z zadań sprawdzających znajomość struktur leksykalno-gramatycznych np. test luk otwartych i wielokrotnego wyboru, transformacje otwarte oraz ze słowem kluczowym, tłumaczenie fragmentów zdań, tworzenie pytań do podkreślonej części zdania, podanie odpowiedniej formy czasownika w zdaniu, słowotwórstwo etc. Ponadto w teście sprawdzane będzie czytanie ze zrozumieniem w formie zadań zamkniętych. Czytanie ze zrozumieniem sprawdzane jest na tekstach popularnonaukowych na poziomie średniozaawansowanym poprzez ćwiczenia typu: prawda fałsz, wielokrotny wybór, uzupełnianie luk, dopasowywanie.

VI. Czy programy nauczania w klasie dwujęzycznej są takie same jak w pozostałych klasach?

Programy przedmiotów ogólnokształcących są takie same. Na przedmiotach nauczanych dwujęzycznie wprowadza się terminologię w języku angielskim. Ponadto uczeń klasy dwujęzycznej opanowuje większy zakres materiału z języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych, a także ma okazję do rozwijania sprawności językowych.

Podstawa programowa dla języka angielskiego dwujęzycznego różni się od podstawy programowej dla języka angielskiego rozszerzonego. Treść podstaw programowych dla wszystkich przedmiotów można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2018 r. , poz. 467, Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego.

Język angielski nauczany jest na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Poziom biegłości na maturze dwujęzycznej C1/C2 (poziom matury rozszerzonej B2).

VII. Czy muszę zdawać maturę dwujęzyczną będąc w klasie dwujęzycznej?

Jedynie język angielski musi być zdawany na poziomie dwujęzycznym. Uczeń sam dokonuje wyboru co do poziomu pozostałych przedmiotów maturalnych.

Uczeń ma możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej (dodatkowy arkusz w j. angielskim) z takich przedmiotów jak np. biologia, chemia ale nie jest to obowiązkowe.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.