^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Dlaczego Kraszak

 • Szkoła z tradycjami
 • Bardzo duża zdawalność matury
 • Świetni, przyjaźnie nastawieni pedagodzy
 • Przyjazna atmosfera
 • Dobre zaplecze sportowe
 • Wyjazdy integracyjne i edukacyjne
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji w kołach zainteresowań oraz projektach edukacyjnych
 • Indywidualne podejście do ucznia

ATUTY SZKOŁY

 • nasze liceum od lat zajmuje pierwsze pozycje w rankingu Perspektyw w regionie, w roku 2021 znaleźliśmy się na 1 miejscu w regionie i 8 w województwie
 • posiadamy tytuł „złotej szkoły” 2021, znak jakości przyznawany przez Perspektywy
 • zajmujemy 56 miejsce w kraju w rankingu olimpijskim
 • posiadamy nowocześnie wyposażone w multimedia szkolne pracownie: językowe, matematyczne i informatyczne
 • posiadamy odnowioną pracownię chemiczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt laboratoryjny
 • korzystamy z nowoczesnych obiektów sportowych : basenu, sali gimnastycznej, siłowni oraz boiska wielofunkcyjnego
 • w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym od kilkunastu lat znajdujemy się w pierwszej 10 wśród 188 sklasyfikowanych szkół
 • największe sukcesy na arenie wojewódzkiej osiągamy w pływaniu, lekkiej atletyce i koszykówce
 • nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych np. przygotowujących do olimpiad i konkursów, przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonym
 • nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia koła robotycznego
 • biorą udział w zajęciach na prestiżowych polskich uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i Lublinie, UMCS, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, etc.
 • mają możliwość zdawania matury dwujęzycznej (dostępnej tylko dla absolwentów szkół z oddziałami dwujęzycznymi)
 • mają możliwość kontynuacji studiów w języku angielskim w Polsce i na świecie
 • zdobywają kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, w których wymagana jest znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim
 • nabywają umiejętności biegłego posługiwania się językami obcymi oraz posiadają szeroką wiedzę w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych (duża ilość zajęć z przedmiotów maturalnych)
 • swobodnie porozumiewają się w językach obcych, w mowie i w piśmie.

Nauka w I Liceum umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań. O wysokim poziomie kształcenia i renomie szkoły świadczą zarówno coroczni finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak i wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych czy utrzymywanie się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim. Poprzez udział w projektach unijnych, m.in. w ramach programu „Comenius”, uczniowie mają możliwość uczenia się nie tylko języków obcych, ale też wzbogacania swojej osobowości, nawiązania i rozwijania współpracy intelektualnej, artystycznej i kulturalnej w zintegrowanej Europie, nie zapominając o pielęgnowaniu tradycji patriotycznej i lokalnej. Doceniając rosnącą rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, zarówno z perspektywy potrzeb pojedynczego człowieka, jak i wymagań społecznych, poprzez pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu, szkoła daje uczniom możliwość nie tylko uczenia się i poszukiwania, ale też ustawicznego doskonalenia się.

Dysponujemy halą sportową, krytą pływalnią i kompleksem boisk o nawierzchni kortowej do gier zespołowych i trawiastej do ćwiczenia elementów piłki nożnej. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka i klub, wyposażony w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W ostatnich latach rozbudowa bazy lokalowej zaowocowała także powstaniem radiowęzła, prowadzonego przez uczniów oraz siłowni, z której korzystają zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły. Przestrzeń szkoły sprzyja funkcjonowaniu wielu form aktywności uczniów, takich jak koło teatralne, zespół muzyczny, chór szkolny czy liczne, różnorodne koła zainteresowań o charakterze naukowym, artystycznym i sportowym.

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia studiów, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym. Uczymy i wychowujemy w oparciu o najważniejsze wartości: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego:

 • Potrafi korzystać z dóbr kultury, identyfikuje swoje cele.
 • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy.
 • Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie.
 • Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie.
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych, w kontaktach z ludźmi jest uczciwy, życzliwy, empatyczny i asertywny.
 • Charakteryzuje się wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i doskonalenia
 • Szanuje wychowawców i nauczycieli, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, szanuje jej tradycje.
 • Potrafi właściwie zareagować w sytuacji przemocy, umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów i radzi sobie w sytuacjach stresowych.

 

 

DLATEGO WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ

 

Klasa 1A

1A mat-fiz-inf (niem/ros)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka

 klasa politechniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników programowania w popularnych językach, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach politechnicznych i informatycznych. Jest to profil skupiający ludzi kreatywnych, chętnych do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Uczy abstrakcyjnego i logicznego myślenia, a także podejmowania decyzji i planowania strategicznego. Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach w laboratorium fizycznym, rozbudzaniu ciekawości ucznia, a uzupełniony o wiedzę informatyczną służy głębszemu rozumieniu metod matematycznych.

Dodatkowe zajęcia:

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską
• udział w zajęciach, warsztatach, pokazach fizycznych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
• udział w wykładach i zajęciach praktycznych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej
• korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Politechniki Warszawskiej
• organizowanie konkursów dla uczniów.

Inne zajęcia
• wyjazdy edukacyjne do Centrum Badań Jądrowych w Świerku
• udział w pokazach fizycznych na różnych uczelniach
• zajęcia przygotowujące do konkursów fizycznych i olimpiady fizycznej
• w ramach projektu: „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” udział w zajęciach z wykorzystaniem robotów mBot-S Explorer Kit.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: informatyka, neuroinformatyka, matematyka, automatyka i robotyka, mechatronika, energetyka, biomatematyka, fizyka, astronomia, biofizyka, bioanalityka, biochemia, biotechnologia, ekonomia, Finance and Accounting, fizyka, geofizyka, geoinformatyka, grafika, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, materiały współczesnych technologii, prawo i finanse, prawo gospodarcze, psychokryminalistyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie biznes i marketing, ekonomia. Studia na Politechnice Warszawskiej, Wrocławskiej, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, AGH w Krakowie oraz na innych prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Klasa 1C

1C pol-his-wos (franc/franc)

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, WOS lub historia

 klasa humanistyczna

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami humanistycznymi. Historia, poprzez pokazanie procesów historycznych, pozwala lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno - politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Znajomość tła historycznego ułatwi interpretację utworów literackich. Wiedza o społeczeństwie od lat znajduje się w pierwszej piątce przedmiotów wybieranych i zdawanych na maturze dodatkowo. Zainteresowani uczniowie są przygotowywani do wielu olimpiad i konkursów tematycznych.

Dodatkowe zajęcia:
• warsztaty medialne
• spotkania z prawnikami i wyjścia do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na rozprawy w ramach projektu „Nieletni wobec prawa”
• prelekcje pracowników naukowych Lubelskiego Oddziału IPN
• wyjścia do galerii, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Południowego Podlasia na zajęcia warsztatowe
• możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych
• możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych.

Dzięki podpisanej umowie patronackiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II młodzież może uczestniczyć:
• w wykładach otwartych • konferencjach naukowych i sympozjach • zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych KUL na terenie uczelni oraz szkoły.

Akademia Młodych Humanistów KUL
Humaniści z naszej szkoły mogą podjąć trzyletnią naukę w Akademii Młodych Humanistów KUL. Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych obejmują wykłady, konwersatoria oraz warsztaty analityczno-interpretacyjne. Inspirują do samodzielnej pracy naukowej, rozwijają pasję badawczą, umożliwiają pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności oraz realizację zadań na poziomie uniwersyteckim z zakresu filologii polskiej, filozofii i historii. Program wspiera własną twórczość naukową i literacką uczniów, ich przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, przygotowuje do studiów wyższych.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: prawo, stosunki międzynarodowe, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, pedagogika, komunikacja społeczna, medioznawstwo, dyplomacja, administracja, edytorstwo i techniki redakcyjne, etyka, filmoznawstwo, filologia klasyczna, historia sztuki, Journalism and New Media, kultura współczesna, kulturoznawstwo, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne, politologia, polityka społeczna, produkcja medialna, studia europejskie etc.

Klasa 1B

1B biol-chem-ang (niem/ros)

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia

 klasa medyczna

Do klasy o tym profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami na kierunkach medycznych, przyrodniczych i inżynieryjnych. W ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej – prowadząc doświadczenia chemiczne i biologiczne.

Dodatkowe zajęcia:

W ramach współpracy z UM w Białymstoku i UM w Lublinie
• lekcje praktyczne na uczelniach np. lekcje anatomii, rozpoznanie i postępowanie z osobami mającymi zawał mięśnia sercowego i udar mózgu
• udział w zajęciach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uniwersyteckich.

Inne zajęcia
• koła zainteresowań z biologii i chemii
• zajęcia przygotowujące do olimpiad z chemii i biologii
• zajęcia doświadczalne w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym)
• wyjazdy edukacyjne na uczelnie medyczne: na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz na Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: medycyna, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, inżynieria medyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska i inne.

Klasa 1D

1D mat-fiz-ang (niem/ros)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

 klasa politechniczna

Do klasy o tym profilu zapraszamyabsolwentów szkół podstawowych zainteresowanych przedmiotami ścisłymi oraz doskonaleniem języka angielskiego. Język ten jest w dzisiejszym świecie nieodzownym narzędziem zarówno zdobywania wiedzy, jak i wykorzystania jej w praktyce na rynku zawodowym. Nauka w klasie o profilu politechnicznym służy zsynchronizowaniu różnych dziedzin wiedzy, podkreślając i eksponując nierozerwalny związek przyrody oraz nauki i techniki. Takie połączenie przedmiotów rozszerzonych daje naszym absolwentom szansę na odnalezienie się w nieustannie zmieniającym się świecie oraz na niemalże nieograniczony wybór kierunków studiów.

Dodatkowe zajęcia:

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską
• udział w zajęciach, warsztatach, pokazach fizycznych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
• udział w wykładach i zajęciach praktycznych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej
• korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Politechniki Warszawskiej
• organizowanie konkursów dla uczniów.

Inne zajęcia
• wyjazdy edukacyjne do Centrum Badań Jądrowych w Świerku
• udział w pokazach fizycznych na różnych uczelniach
• zajęcia przygotowujące do konkursów fizycznych i olimpiady fizycznej
• w ramach projektu: „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” udział w zajęciach z wykorzystaniem robotów mBot-S Explorer Kit.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: informatyka, neuroinformatyka, matematyka, automatyka i robotyka, mechatronika, energetyka, biomatematyka, fizyka, astronomia, biofizyka, bioanalityka, biochemia, biotechnologia, ekonomia, Finance and Accounting, fizyka, geofizyka, geoinformatyka, grafika, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, materiały współczesnych technologii, prawo i finanse, prawo gospodarcze, psychokryminalistyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie biznes i marketing, ekonomia. Studia na Politechnice Warszawskiej, Wrocławskiej, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, AGH w Krakowie oraz na innych prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.