^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Nauka w I Liceum umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności, a także rozwijanie zainteresowań. O wysokim poziomie kształcenia i renomie szkoły świadczą zarówno coroczni finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak i wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych  czy utrzymywanie się od kilku lat na  pierwszym  miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim. Poprzez udział w projektach unijnych, m.in. w ramach programu „Comenius”, uczniowie mają możliwość uczenia się nie tylko języków obcych, ale też wzbogacania swojej osobowości, nawiązania i rozwijania współpracy intelektualnej, artystycznej i kulturalnej w zintegrowanej Europie, nie zapominając o pielęgnowaniu tradycji patriotycznej i lokalnej. Doceniając rosnącą rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, zarówno z perspektywy potrzeb pojedynczego człowieka, jak i wymagań społecznych, poprzez pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu, szkoła daje uczniom możliwość nie tylko uczenia się i poszukiwania, ale też ustawicznego doskonalenia się.

Szkoła wspiera rodziny w procesie nauczania i wychowania poprzez:

 • stworzenie uczniom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju  intelektualnego  i  moralnego
 • wychowanie ucznia jako człowieka umiejącego funkcjonować w społeczeństwie, umiejącego szanować przyrodę, tradycję narodu polskiego z jednoczesnym szacunkiem i otwartością dla innych kultur i religii
 • zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych
 • udział w projektach i konkursach  przedmiotowych
 • promowanie sukcesów uczniów
 • wyzwalanie postaw kreatywnych
 • przygotowanie do pracy w zespole i wyposażenie w kompetencje umożliwiające samodzielne zaspokajanie aspiracji życiowych i zawodowych.

Najważniejsze działania szkoły:

Wychowanie i opieka rozumiane jako:

 • diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, koła zainteresowań, współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowania społecznego)

Kształcenie  rozumiane  jako:

 • stosowanie różnorodnych sposobów wspierania  motywowania uczniów do nauki, zwiększanie szans edukacyjnych przez indywidualizację procesu nauczania, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania, wdrażanie do samorządności poprzez działanie samorządu uczniowskiego;

Zarządzanie i organizacja rozumiane jako:

 • stwarzanie warunków do bezpiecznej i higienicznej pracy, pozyskiwanie środków na pomoce dydaktyczne (projektory multimedialne, tablice interaktywne);
 • realizacja programów rządowych

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia studiów, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym. Uczymy i wychowujemy w oparciu o najważniejsze wartości: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi. 

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego:     

 •  Potrafi korzystać z dóbr kultury, identyfikuje swoje cele.
 • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy.
 • Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie.
 • Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie.
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych, w kontaktach z ludźmi jest uczciwy, życzliwy, empatyczny i asertywny.
 • Charakteryzuje się wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i doskonalenia
 • Szanuje wychowawców i nauczycieli, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, szanuje jej tradycje.
 • Potrafi właściwie zareagować w sytuacji przemocy, umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów i radzi sobie w sytuacjach stresowych.

 

16 lutego 2015r. uczennice klasy IC: Julia Ruszkowska, Patrycja Kret i Małgorzata Panasiuk przeprowadziły wywiad z DYREKTOREM PROGRAMU 1. POLSKIEGO RADIAKAMILEM DĄBROWĄ. Jesteśmy dumni, że dyrektor Polskiego Radia jest absolwentem naszej szkoły i może być doskonałym przykładem dla każdego ucznia, jak stać się człowiekiem sukcesu. Wywiad zostanie opublikowany w specjalnym wydaniu ”The Kraszak Times”, które ukaże się już w marcu.

 

 

28 maja 2014 roku klasy: IIA,IID,IIG wzięły udział w spotkaniu z absolwentem naszej szkoły profesorem zwyczajnym Jerzym Fedorowskim, wybitnym polskim geologiem, paleontologiem, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa UAM w Poznaniu, rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1990 – 1996. Profesor Fedorowski w niezwykle interesujący sposób przedstawił tematykę swoich dotychczasowych prac badawczych. Głównym obszarem badawczym J. Fedorowskiego są koralowce paleozoiku.

 

16 kwietnia 2014r. klasa IIF i IIIF uczestniczyły w spotkaniu z Jackiem Ładniakiem- studentem II roku Wojskowej Akademii Technicznej. Jacek ukończył naszą szkołę dwa lata temu i jako absolwent liceum nie tylko zaprezentował specyfikę uczelni i przebieg studiów ale przede wszystkim zachęcił do realizacji własnych celów i dążenia do rozwoju osobowego.

 

12 czerwca 2013r. odbyło się  spotkanie z Wojciechem Bystrzyńskim- absolwentem I LO, obecnie  pracownikiem Bialskich Wodociągów i Kanalizacji  WOD – KAN. W spotkaniu na temat uzdatniania wody w Białej Podlaskiej wzięły udział klasy o profilu biologiczno-chemicznym.

 

17 stycznia 2013r. odbyło się spotkanie z dr Piotrem Szczepańskim-absolwentem naszego liceum, który wygłosił prelekcję na temat: „Profilaktyka , rozpoznawanie i leczenie chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka skóry – czerniaka”.

 

BIBLIOTEKA

zaprasza czytelników codziennie w godzinach 8.00 - 14.00
W bibliotece pracuje dwóch nauczycieli bibliotekarzy:
mgr Anna Dylik
mgr Jolanta Szołucha

Historia biblioteki:

 • W roku 1628 Proboszcz Bialski ks. Krzysztof Wilski założył fundamenty pod budowę przyszłej Akademii Bialskiej. Z powodu trudności materialnych ostateczne ukonstytuowanie się Akademii Bialskiej nastąpiło w 1633 roku. Należy sądzić, że ten rok jest również rokiem powstania biblioteki szkolnej.
 • Biblioteka szkolna powstała z darów Radziwiłłów, bądź też z zapisów zmarłych przy tej szkole profesorów. Powiększyła się natomiast przez dary Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, siostry króla Jana III.
 • W 1810 roku biblioteka liczyła kilkadziesiąt tomów. Były to książki z dziedziny metafizyki, logiki, moralności oraz dzieła autorów klasycznych i podręczniki. Korzystanie w tym okresie z biblioteki było prawie niemożliwe, ponieważ w czasie remontu szkoły książki złożono w prywatnym mieszkania urzędnika cesarskiego, który przechowywał je przez kilkanaście miesięcy. Następnie książki przeniesiono do mieszkania rektora J. Konopki.
 • Znaleziona wzmianka o bibliotece podaje, że około roku 1816 wizytacja "stwierdza już pomyślniejszy stan rzeczy i rozwój biblioteki"
 • W 1830 roku księgozbiór liczył 1447 tomów, 7 atlasów, 43 karty geometryczne, 138 tomów pism periodycznych, 13 poszytów i 70 pojedynczych egzemplarzy wzorów rysunkowych i kaligraficznych.
 • Od 1831 roku Szkoła Bialska wraz z biblioteką przechodzi ciężkie i zmienne koleje.
 • Odbudowany z pietyzmem księgozbiór, który w przeszłości ulegał kilkakrotnemu zniszczeniu i rozproszeniu, został ponownie zniszczony w 1915 roku – Rosjanie wycofując się z Białej wywieźli w głąb Rosji bezpowrotnie archiwum i gabinety naukowe oraz znaczną część zbiorów bibliotecznych. Pewną część książek udało się ukryć, by mogły służyć młodzieży w czasie okupacji miasta przez wojska niemieckie. Niemcy niszczyli jednak polskie książki i tylko nieliczne udało się przed nimi ukryć.
 • W 1916 roku szkoła mieściła się w mieszkaniu prywatnym. W piwnicy mieszkańca Białej, Ehrenkreutza przechowywane były książki polskie, które dały początek bibliotece szkolnej. Od nich zapoczątkowano kompletowanie księgozbioru biblioteki szkolnej już w Polsce niepodległej.
 • W roku 1919 rozpoczął się rozwój szkoły bialskiej, ówczesnego Gimnazjum, a wraz z nim – biblioteki.
 • W roku szkolnym 1922/23 odbudowany księgozbiór liczył łącznie 2134 tomy, w tym biblioteczka nauczycielska - 735 tomów.
 • W latach 1922-1935 wychodził przy gimnazjum miesięcznik „Młodzież z Podlasia”, którego oprawione egzemplarze przechowywane są do dzisiaj.
 • W 1924 roku z inicjatywy dyrektora Nartowskiego przy gimnazjum otwarto muzeum.
 • Z interesujących zbiorów muzeum do dnia dzisiejszego zachowały się tylko bardzo nieliczne stare druki, przechowywane obecnie w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego. Reszta zbiorów przepadła bezpowrotnie w okresie okupacji hitlerowskiej.
 • Na koniec roku szkolnego 1938/39 księgozbiór biblioteki liczył 8144 woluminy.
 • 16.11.1939 roku gestapo wtargnęło do gmachu gimnazjum i Liceum im. J. I. Kraszewskiego. Po zajęciu szkoły Niemcy przystąpili natychmiast do niszczenia pozostałych jeszcze pomocy naukowych, sprzętów szkolnych, a przede wszystkim biblioteki. Ze szczególną zawziętością okupant niszczył książki polskie.
 • Po ustąpieniu Niemców został tylko pusty gmach szkoły.
 • Podstawy materialne biblioteki w 1945 roku: dotacje państwowe – 26550 zł, dotacje rodziców – 2431 zł, w książkach otrzymano: z przydziału władz państwowych – 68 tomów, z darów – 160 tomów, zakupiono – 360, rewindykowano od tutejszego społeczeństwa – 3117 tomów. Razem – 3717 tomów.
 • Możliwości użytkowania biblioteki ograniczone były w tym czasie ze względu na brak osobnego lokalu. Szafy biblioteczne mieściły się w jednej z klas, gdzie w godzinach popołudniowych odbywały się lekcje Gimnazjum Kupieckiego.
 • W roku 1946 biblioteka I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. J. I. Kraszewskiego została zarejestrowana.
 • Biblioteka uzyskała wówczas własny lokal i była czynna codziennie 3 godziny. Ze względu na szczupłość lokalu magazyn książek mieścił się również na półkach pod stołami, które służyły, jedne za pracownie, inne za wypożyczalnię.
 • Księgozbiór biblioteki obejmował 3984 tomy – w tym 773 tomy zabytków archiwalnych.
 • Wraz z pomyślnym rozwojem szkoły następował szybki rozwój biblioteki. Z roku na rok przybywało książek.

BIBLIOGRAFIA:
Flisiński Jerzy, Akademia Bialska 1628-1773 (zarys dziejów), Biała Podlaska, 1988.
Flisiński Jerzy, Szkoły bialskie w XVII-XX wieku. Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego, Biała Podlaska, 1997.
Z przeszłości szkół bialskich. Broszura pamiątkowa zjazdu koleżeńskiego, Biała Podlaska, 1957.
Opracowała mgr Jolanta Szołucha.

Regulamin biblioteki 

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne.
 4. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 5. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania jest karta czytelnika, wydawana bezpłatnie każdemu uczniowi klasy pierwszej. Karta jest ważna przez cały okres nauki w szkole.
 6. Czytelnik, jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca.
 7. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 8. W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję nauczyciel bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej zwrot przed upływem ustalonego terminu.
 9. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległości.
 10. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a nie ma na nią nowych zamówień  może prosić o jej prolongatę.
 11. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 12. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania książek oraz dbałości o wypożyczone materiały.
 13. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki oraz inne pomoce.
 14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 15. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
 16. Maturzyści rozliczają się  z wypożyczonych materiałów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem swoich zajęć dydaktycznych.
 17. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 18. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki.
 19. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga zwrócenia w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej.
 20. Absolwentom i uczniom zmieniającym szkołę, książek na okres wakacji nie wypożycza się.
 21. W przypadku odejścia ze szkoły w trakcie roku szkolnego czytelnicy (uczeń, nauczyciel, inny pracownik) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
 22. Pomoce na lekcje tj. słowniki, atlasy, tablice wypożyczane są tylko podczas przerw.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 20 tys. woluminów

W tym:

 • lektury;
 • literatura piękna, młodzieżowa;
 • literatura popularno-naukowa z poszczególnych dziedzin wiedzy;
 • literatura pedagogiczna;
 • zbiory specjalne: kasety video, płyty CD i DVD.

Dysponujemy bogatym zbiorem czasopism, które udostępniamy nauczycielom, uczniom oraz innym pracownikom szkoły. Wszystkie czasopisma znajdujące się w bibliotece wypożyczamy także do domu.

LOSY ABSOLWENTÓW - CHCESZ BYĆ CZŁOWIEKIEM SUKCESU, ZREALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA? - MOŻESZ WZIĄĆ Z NICH PRZYKŁAD

Czy poznajesz te twarze?

Nasze liceum posiada niezwykle bogatą historię, która wiąże się z wieloma dobrze znanymi, poważanymi osobami. Przedstawione postacie to absolwenci i wychowankowie oraz osoby bezpośrednio związane z naszym liceum!

 

Julian Bartoszewicz 

Znany jako historyk i historyk literatury, syn Adama Bartoszewicza, profesora matematyki i literatury polskiej Akademii Bialskiej. Współredaktor Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda, członek towarzystw naukowych w Krakowie i Poznaniu, kustosz biblioteki Szkoły Głównej. Zajmował się badaniami dziejów Polski w XVIII wieku. Napisał wiele prac z tego zakresu. 

 

Stanisław Brzóska 

Ostatni dowódca powstania styczniowego na Lubelszczyźnie, działacz anty-rosyjski i dowódca powstania w powiecie łukowskim, mianowany przez Rząd Narodowy naczelnym kapelanem i generałem, zorganizował własny oddział powstańczy, ujęty i skazany na śmierć w 1864 roku.
 

 

profesor Zdobysław Flisowski 

Urodził się w 1931 roku w Brześciu nad Bugiem. Po zdobyciu matury w naszej szkole studiował na Politechnice Warszawskiej, z którą związał swoją naukową karierę. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1992 roku. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie technik wysokich napięć, elektrotechnologii i ochrony odgromowej. W latach 1992-1993 był ministrem edukacji w rządzie Hanny Suchockiej. Został członkiem komitetu naukowego jednej z tzw. konferencji smoleńskich zajmującej się katastrofą samolotu Tu-154 w Smoleńsku.
 

Jan Gawiński 


Poeta, autor sielanek, epigramatów, fraszek, przekładów z Anakreonta.

 

 

 

 

 

Bogusław Kaczyński 

Dziennikarz i krytyk muzyczny, popularyzator operetki, opery i muzyki poważnej, teoretyk muzyki, twórca telewizyjny, animator kultury. Autor licznych felietonów i recenzji (m.in.TeatrRuch MuzycznyKultura), audycji radiowych i telewizyjnych, (m.in. Operowe qui pro quo, Zaczarowany świat operetki). Był twórcą Festiwalu Muzyki w Łańcucie, którym kierował w latach 1980/90, od 1982 dyrektor Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy. W latach 1993/96 był prorektorem Akademii Muzycznej w Warszawie. Autor książek Dzikie orchideeUcieczki do Karyntii. Rzecz o A. Bergu i jego operach.

 

 

 Roman Kłosowski 


Aktor charakterystyczny. Jest absolwentem Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST, którą ukończył w 1953 r. W tym samym roku zadebiutował zarówno na scenie teatralnej jak i przed kamerami. W 1965 r. ukończył Wydział Reżyserski na warszawskiej PWST. Roman Kłosowski jest wybitnym aktorem, który doskonale sprawdza się w rolach dramatycznych i komediowych. Największą popularność przyniosła mu kreacja postaci Maliniaka w serialu Czterdziestolatek. Oprócz produkcji kinowych i telewizyjnych Roman Kłosowski występuje również w teatrze. Przez długie lata związany był z warszawskim teatrami Dramatycznym i Ludowym a w latach 1976 - 1981 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego łódzkiego teatru Powszechnego.

 

 Wacław Kowalski


Aktor. W 1937 ukończył Seminarium Nauczycielskie i rozpoczął pracę w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Po wojnie studiował w łódzkim Konserwatorium występując jednocześnie od 1946 w teatrze i filmie. Aktor teatrów: Pinokio w Łodzi (1948-49), Nowego w Łodzi (1949-55), oraz warszawskich: Młodej Warszawy (od r. 58 pod nazwą: Klasyczny) (1955-69), Polskiego (1970-77), Na Woli (1977-81). Największą popularność przyniosły mu role w filmach: Sami swoi, Nie ma mocnych, Kochaj, albo rzuć, w serialu Dom.

 

 

prof. Ludwik Maciąg 

Urodzony w Krakowie, w wieku 2 lat przeniósł się do Białej Podlaskiej, gdzie w garnizonie 9 Pułku Artylerii Lekkiej pracował jego ojciec. W Białej uczęszczał do gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, kierowanego wówczas przez rektora Stanisława Damrosza. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor tej uczelni (dziekan Wydziału Malarstwa 1969-1972), autor wielu znanych ilustracji książkowych, plakatów, projektów znaczków pocztowych, gobelinów, jeden z najlepszych współczesnych malarzy pejzażystów i batalistów.

 

 

Władysław Józef Maleszewski 

Publicysta i powieściopisarz, współpracownik kilku pism warszawskich.

 

Bolesław Motz

Bolesław Motz, wybitny naukowiec w dziedzinie medycyny, prekursor polskiej urologii i znany w okresie międzywojennym działacz polityczny był uczniem naszej szkoły. Ukończył ją w 1885 r. Urodził się w 1865 r. w Radzyniu Podlaskim. Jego ojciec był naczelnikiem stacji kolejowej w Białej Podllaskiej. Bolesław Moltz studiował medycynę w Petersburgu i Paryżu. Studia ukończył w 1894 r. W stolicy Francji spędził prawie całe dorosłe życie. Był wykładowcą urologii na wydziale lekarskim na Sorbonie. Opublikował wiele prac z dziedziny medycyny. Działalność naukowa przysporzyła mu licznych nagród i wyróżnień, np. nagrody francuskiej Akademii Nauk czy doktoratu honoris causa Uniwerysytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jako działacz polityczny Bolesław Moltz był związny z ruchem ludowym. Przez parę kadencji był senatorem Senatu RP. Za swoje zasługi publiczne uzyskał najwyższe odznaczenia państwowe: w 1926 r. Krzyż Komandorski, a w 1927 r. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta. Zmarł w 1935 r. w Paryżu. Został pochowany na znanym cmentarzu w Montmorency pod Paryżem.

Czesław Nowicki 

Prezenter telewizyjny, powszechnie znany jako "Wicherek".


 

Roman Rogiński 

Organizator i przywódca powstania styczniowego na Podlasiu, współpracował z Czerwonymi, opuścił kraj, słuchacz polskiej szkoły wojskowej w Genui. Po powrocie w 1862 roku brał czynny udział w przygotowaniach do powstania, został komisarzem Komitetu Centralnego Czerwonych na województwo podlaskie. Jego oddział rozbito, dostał się do niewoli i został wywieziony na Syberię.

 

 

 

Zbigniew Safjan, pseudonim Andrzej Zbych 

Prozaik. Ukończył Akademię Nauk Politycznych w Warszawie. 1944-1951 oficer Ludowego Wojska Polskiego. 1956-1958 redaktor naczelny Nowin Literackich i Wydawniczych. 1958-1963 sekretarz redakcji miesięcznika Polska. Okresowi II wojny światowej poświęcił m.in. powieści: Zanim przemówią (1961) i Potem nastąpi cisza (1963, ekranizacja powieści R.Morgensterna 1965). Powieści polityczne, np.: z dziejów II Rzeczypospolitej - Pole niczyje(1976) oraz z lat 70. - Ulica świętokrzyska (1980). Popularność zyskał dzięki serialom telewizyjnym, do których pisał scenariusze pod pseudonimem A. Zbych wspólnie z A. Szypulskim, głównie sensacyjno-wojenna Stawka większa niż życie (tom 1-2, 1969-1970) iNajważniejszy dzień życia (1972). Jest także autorem powieści kryminalnych.


Krzysztof Skubiszewski 


Polski polityk, profesor prawa międzynarodowego na uniwersytecie w Poznaniu i w Instytucie Państwa i Prawa PAN. Odbył studia uzupełniające w Europejskim Centrum Uniwersytetu w Nancy i Harvard University w Cambridge (USA). 1981-1984 członek Prymasowskiej Rady Społecznej. 1986 wszedł w skład Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. 1989-1993 minister spraw zagranicznych.
 

Franciszek Wężyk 

Poeta, dramatopisarz, powieściopisarz, tłumacz, krytyk literacki i publicysta, a także prawnik i poseł na sejm warszawski. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
 


Roman Zmorski
 

Poeta i tłumacz, przedstawiciel cyganerii warszawskiej, redaktor wielu pism, prowadził badania etnograficzne. W 1848 roku wyjechał do Francji, zawarł znajomość z Mickiewiczem i Słowackim, został też agentem dyplomatycznym Adama Czartoryskiego.

 

 

 

Psycholog szkolny

mgr Andrzej Kurkowski 

GODZINY PRACY:

Poniedziałek       8:00-13:00
Wtorek   10:00-14:00
Środa   8:00-13:00
Czwartek   8:00-11:30
Piątek   8:00-12:30

  Psycholog w szkole

Naczelną wartością dla psychologa szkolnego jest dobro dziecka.

Rozwój dziecka, jego dorastanie i nabieranie doświadczenia życiowego jest procesem ciągłym – wymaga czasu, uważności, zaangażowania i współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka. Taki rodzaj współpracy ustala się  na początku każdego roku szkolnego, dlatego w myśl najnowszego rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno- pedagogicznej, które weszło w życie 1 lutego 2011 roku, uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele mogą w naszej szkole liczyć na pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Na czym  polega pomoc psychologa?

Przede wszystkim na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

Sporządzenie trafnej diagnozy problemów dziecka – rozpoznanie sytuacji rodzinnej, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, jego możliwości psychofizycznych, uzdolnień i zainteresowań wykorzystywane jest do zaplanowania w szkole działań wspierających młodzież oraz stworzenia odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju osobowego każdego ucznia naszej szkoły.

Diagnozą problemów uczniów zajmuje się w szkole nie tylko psycholog, ale również nauczyciele i inni specjaliści pracujący z dzieckiem.

Zadania i obowiązki psychologa zatrudnionego w szkole polegają m.in. na:

 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawaniu i wspieraniu mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności;
 • minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz realizacji rożnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;
 • prowadzeniu terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych,
 • współpracy z nauczycielami i rodzicami, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Problemy, z jakimi uczniowie zgłaszają się do psychologa wymagają czasu, namysłu, uważnego wysłuchania, a także dłuższej rozmowy. Zdarzają się problemy lub sytuacje w klasie, które nie mogą czekać, wymagają szybkiego działania albo interwencji. Dlatego sposób pracy psychologa w szkole jest na tyle elastyczny, by mógł poświęcić czas i uwagę uczniowi zawsze wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba.

Różne role i oczekiwania

Psycholog pracujący w naszej szkole występuje  w wielu rolach, najczęściej jako: 

 • specjalista od spraw psychiki, problemów rozwojowych, emocjonalnych, dorastania, wychowania, nauczania,
 • osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy,
 • osoba wspierająca ucznia, rodzinę i nauczyciela,
 • rozwiązująca konflikty, współpracująca z innymi,
 • diagnosta, który określa trudności dziecka oraz ustala ich przyczyny, diagnozuje problemy w grupie, w klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami, rodzicami i dziećmi,
 • osoba monitorująca i koordynująca pomoc dziecku w szkole i poza nią,
 • pomagająca dziecku w odnalezieniu się w rzeczywistości szkolnej,
 • współpracująca z rodziną dziecka- diagnozująca sytuację rodzinną, podejmująca działania interwencyjne i wspierające,
 • współpracująca z gronem pedagogicznym
 • „lekarz pierwszego kontaktu”, rozpoznająca problem i udzielająca pierwszej pomocy- wsparcia, zrozumienia, a w razie potrzeby kierująca dziecko lub całą jego rodzinę do odpowiednich specjalistów 

Komu i w jakich sytuacjach potrzebny jest psycholog?

Uczniom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy pojawiają się:

 • kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego,
 • kłótnie i nieporozumienia,
 • smutki, smuteczki i inne problemy,
 • konflikty w grupie i między kolegami,
 • dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, mobbing rówieśniczy, wykluczenie,
 • miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia,
 • różne pytania i wątpliwości: czy to jest słuszne?, jak postąpić?, zapytać?, pokonać lęk czy nieśmiałość, co zrobić?,
 • konflikty z dorosłymi
 • kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne dylematy moralne,
 • uczucia z którymi sobie trudno poradzić,
 • lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych,
 • złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne,
 • problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa,
 • objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia,
 • nagłe zmiany zachowania, ubierania się, ślady pobicia, zadrapań, bóle głowy, bóle brzucha,
 • labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych.

 Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,
 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe,
 • trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią

Rodzice są zapraszani przez psychologa, albo przychodzą z własnej woli, zazwyczaj wtedy, gdy pojawia się jakiś problem. Rodzice przychodzący do szkoły mogą liczyć na  szczególną opiekę, aby w bezpiecznych warunkach zmierzyli się z własnymi problemami i uczuciami, opowiedzieli o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną.                                                               

PAMIĘTAJ, że możesz  przyjść do psychologa, żeby się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, uspokoić, by poprosić o pomoc, poradę, rozwiać wątpliwości, albo żeby popłakać. Również po to, by się pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzisz, zrobisz coś, co było za trudne, że jesteś  z siebie dumny.

          

 Pedagog szkolny

mgr LESZEK SKRZYPCZAK

GODZINY PRACY:

Poniedziałek     10:30-14:30
Wtorek 8:00-13:00
Środa 8:30-14:30
Czwartek 11:30-14:30
Piątek 10:30-14:30

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka. 

Zadania pedagoga obejmują: 

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
 • wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikającego z programu wychowawczego szkoły;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

 

Pedagog specjalny

mgr AGATA PLANDOWSKA

 Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 10:00
Wtorek:           12:00 – 16:00
Środa:             8:00 – 10:30
Czwartek:       12:00 – 16:00
Piątek:            8:00 – 12:00

Pedagog specjalny

mgr ANNA  ŚLADEWSKA

Godziny pracy:

Poniedziałek: 12:00 – 14:30
Wtorek:           8:00 – 12:00
Środa:             8:00 – 12:00

 

Jakie zadania wykonuje pedagog specjalny?

 • podejmuje działania w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły uczniów lub wychowanków z niepełnosprawnościami lub specyficznymi trudnościami w nauce,
 • rozpoznaje potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów,
 • rozpoznaje możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • poszukuje przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków,
 • identyfikuje bariery i ograniczenia istniejące w placówce, utrudniające funkcjonowanie uczniom niepełnosprawnym i wychowankom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • określa niezbędne do nauki warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

 

Pedagog specjalny wspiera nauczycieli w:

 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub wychowanków,
 • dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

 

Pedagog specjalny wspiera rodziców uczniów:

 • udzielając porad wychowawczych,
 • udzielając wsparcia w sytuacjach gdy dziecko doświadcza lęków, zaburzeń nastroju, a rodzic nie wie jak w takiej sytuacji reagować,
 • wspomagając w trudnych zachowaniach dziecka, wynikających z jego niepełnosprawności,
 • wskazując miejskie instytucje w których można nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologiczo-pedagogicznej.

 

Drogi uczniu, rodzicu, nauczycielu przyjdź i podziel się swoim problemem a razem go rozwiążemy!
Czekamy w pokoju nr 14.

 

 

 

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.