^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

BIBLIOTEKA

zaprasza czytelników codziennie w godzinach 8.00 - 14.00
W bibliotece pracuje dwóch nauczycieli bibliotekarzy:
mgr Anna Dylik
mgr Jolanta Szołucha

Historia biblioteki:

 • W roku 1628 Proboszcz Bialski ks. Krzysztof Wilski założył fundamenty pod budowę przyszłej Akademii Bialskiej. Z powodu trudności materialnych ostateczne ukonstytuowanie się Akademii Bialskiej nastąpiło w 1633 roku. Należy sądzić, że ten rok jest również rokiem powstania biblioteki szkolnej.
 • Biblioteka szkolna powstała z darów Radziwiłłów, bądź też z zapisów zmarłych przy tej szkole profesorów. Powiększyła się natomiast przez dary Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, siostry króla Jana III.
 • W 1810 roku biblioteka liczyła kilkadziesiąt tomów. Były to książki z dziedziny metafizyki, logiki, moralności oraz dzieła autorów klasycznych i podręczniki. Korzystanie w tym okresie z biblioteki było prawie niemożliwe, ponieważ w czasie remontu szkoły książki złożono w prywatnym mieszkania urzędnika cesarskiego, który przechowywał je przez kilkanaście miesięcy. Następnie książki przeniesiono do mieszkania rektora J. Konopki.
 • Znaleziona wzmianka o bibliotece podaje, że około roku 1816 wizytacja "stwierdza już pomyślniejszy stan rzeczy i rozwój biblioteki"
 • W 1830 roku księgozbiór liczył 1447 tomów, 7 atlasów, 43 karty geometryczne, 138 tomów pism periodycznych, 13 poszytów i 70 pojedynczych egzemplarzy wzorów rysunkowych i kaligraficznych.
 • Od 1831 roku Szkoła Bialska wraz z biblioteką przechodzi ciężkie i zmienne koleje.
 • Odbudowany z pietyzmem księgozbiór, który w przeszłości ulegał kilkakrotnemu zniszczeniu i rozproszeniu, został ponownie zniszczony w 1915 roku – Rosjanie wycofując się z Białej wywieźli w głąb Rosji bezpowrotnie archiwum i gabinety naukowe oraz znaczną część zbiorów bibliotecznych. Pewną część książek udało się ukryć, by mogły służyć młodzieży w czasie okupacji miasta przez wojska niemieckie. Niemcy niszczyli jednak polskie książki i tylko nieliczne udało się przed nimi ukryć.
 • W 1916 roku szkoła mieściła się w mieszkaniu prywatnym. W piwnicy mieszkańca Białej, Ehrenkreutza przechowywane były książki polskie, które dały początek bibliotece szkolnej. Od nich zapoczątkowano kompletowanie księgozbioru biblioteki szkolnej już w Polsce niepodległej.
 • W roku 1919 rozpoczął się rozwój szkoły bialskiej, ówczesnego Gimnazjum, a wraz z nim – biblioteki.
 • W roku szkolnym 1922/23 odbudowany księgozbiór liczył łącznie 2134 tomy, w tym biblioteczka nauczycielska - 735 tomów.
 • W latach 1922-1935 wychodził przy gimnazjum miesięcznik „Młodzież z Podlasia”, którego oprawione egzemplarze przechowywane są do dzisiaj.
 • W 1924 roku z inicjatywy dyrektora Nartowskiego przy gimnazjum otwarto muzeum.
 • Z interesujących zbiorów muzeum do dnia dzisiejszego zachowały się tylko bardzo nieliczne stare druki, przechowywane obecnie w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego. Reszta zbiorów przepadła bezpowrotnie w okresie okupacji hitlerowskiej.
 • Na koniec roku szkolnego 1938/39 księgozbiór biblioteki liczył 8144 woluminy.
 • 16.11.1939 roku gestapo wtargnęło do gmachu gimnazjum i Liceum im. J. I. Kraszewskiego. Po zajęciu szkoły Niemcy przystąpili natychmiast do niszczenia pozostałych jeszcze pomocy naukowych, sprzętów szkolnych, a przede wszystkim biblioteki. Ze szczególną zawziętością okupant niszczył książki polskie.
 • Po ustąpieniu Niemców został tylko pusty gmach szkoły.
 • Podstawy materialne biblioteki w 1945 roku: dotacje państwowe – 26550 zł, dotacje rodziców – 2431 zł, w książkach otrzymano: z przydziału władz państwowych – 68 tomów, z darów – 160 tomów, zakupiono – 360, rewindykowano od tutejszego społeczeństwa – 3117 tomów. Razem – 3717 tomów.
 • Możliwości użytkowania biblioteki ograniczone były w tym czasie ze względu na brak osobnego lokalu. Szafy biblioteczne mieściły się w jednej z klas, gdzie w godzinach popołudniowych odbywały się lekcje Gimnazjum Kupieckiego.
 • W roku 1946 biblioteka I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. J. I. Kraszewskiego została zarejestrowana.
 • Biblioteka uzyskała wówczas własny lokal i była czynna codziennie 3 godziny. Ze względu na szczupłość lokalu magazyn książek mieścił się również na półkach pod stołami, które służyły, jedne za pracownie, inne za wypożyczalnię.
 • Księgozbiór biblioteki obejmował 3984 tomy – w tym 773 tomy zabytków archiwalnych.
 • Wraz z pomyślnym rozwojem szkoły następował szybki rozwój biblioteki. Z roku na rok przybywało książek.

BIBLIOGRAFIA:
Flisiński Jerzy, Akademia Bialska 1628-1773 (zarys dziejów), Biała Podlaska, 1988.
Flisiński Jerzy, Szkoły bialskie w XVII-XX wieku. Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego, Biała Podlaska, 1997.
Z przeszłości szkół bialskich. Broszura pamiątkowa zjazdu koleżeńskiego, Biała Podlaska, 1957.
Opracowała mgr Jolanta Szołucha.

Regulamin biblioteki 

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne.
 4. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 5. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania jest karta czytelnika, wydawana bezpłatnie każdemu uczniowi klasy pierwszej. Karta jest ważna przez cały okres nauki w szkole.
 6. Czytelnik, jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca.
 7. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 8. W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję nauczyciel bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej zwrot przed upływem ustalonego terminu.
 9. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległości.
 10. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a nie ma na nią nowych zamówień  może prosić o jej prolongatę.
 11. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 12. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania książek oraz dbałości o wypożyczone materiały.
 13. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki oraz inne pomoce.
 14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 15. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
 16. Maturzyści rozliczają się  z wypożyczonych materiałów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem swoich zajęć dydaktycznych.
 17. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 18. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki.
 19. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga zwrócenia w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej.
 20. Absolwentom i uczniom zmieniającym szkołę, książek na okres wakacji nie wypożycza się.
 21. W przypadku odejścia ze szkoły w trakcie roku szkolnego czytelnicy (uczeń, nauczyciel, inny pracownik) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
 22. Pomoce na lekcje tj. słowniki, atlasy, tablice wypożyczane są tylko podczas przerw.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 20 tys. woluminów

W tym:

 • lektury;
 • literatura piękna, młodzieżowa;
 • literatura popularno-naukowa z poszczególnych dziedzin wiedzy;
 • literatura pedagogiczna;
 • zbiory specjalne: kasety video, płyty CD i DVD.

Dysponujemy bogatym zbiorem czasopism, które udostępniamy nauczycielom, uczniom oraz innym pracownikom szkoły. Wszystkie czasopisma znajdujące się w bibliotece wypożyczamy także do domu.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.